دوره و شماره: دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 201-307 
بررسی عددی و تجربی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای L شکل تقویت‌شده با نبشی در صندلی چوبی زیر بار کشش قطری

صفحه 295-307

سید محمد جواد موسوی حسینی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مسیب دالوند؛ پیام مرادپور