دوره و شماره: دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 95-199 
ویژگی‌های ممتازِ چوب‌های مورد استفاده در هنر چوتاشی (ظروف چوبی سنتی در شمال ایران)

صفحه 155-167

رضا اولادی؛ تقی شعبان نیارمی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مصطفی رستمی