دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-173