پاسخ زنده‌مانی، رشد و برخی ویژگی‌های مورفو‌فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) به شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات سازمان جنگل ها و مراتع در ساری

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

شوری از تنش‌های مهم محیطی و اثرگذار بر رشد نهال در اراضی شور است. در این تحقیق، نهال‌های گلدانی سفیدپلت (Populuscaspica) به‌مدت 45 روز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در پنج سطح شوری با نمک NaCl (0، 50، 100، 150، 200 میلی‌مولار) و با سه تکرار در شرایط کنترل آزمایش شدند. به نهال‌ها تا پایان تابستان اجازۀ ادامۀ رشد داده شد. با اندازه‌گیری صفات نهال در شهریورماه، مشخص شد که افزایش نمک، موجب کاهش زنده‌مانی، رشد طولی، رشد قطری، تعداد برگ، طول ریشه، زی‌تودۀ نهال، فتوسنتز خالص، عملکرد فتوسیستمII، پتانسیل آبی و افزایش محتوای پرولین نهال می‌شود. در شوری 100 میلی‌مولار، نهال‌ها بالغ بر 74 درصد زنده‌مانی و 40 میلی‌متر رشد طولی نشان دادند. در شوری 50 میلی‌مولار، نهال‌ها در رویش قطری و طولی کاهش اندکی (به‌ترتیب 6/0 میلی‌متر و 8/0 سانتی‌متر) نسبت به شاهد داشتند، اما دارای 100 درصد زنده‌مانی بودند. در کل، می‌توان برآورد آستانۀ تحمل به شوری نهال سفیدپلت به لحاظ زنده‌مانی را 50 میلی‌مولار در نظر گرفت. این یافته نشان می‌دهد که در مناطق ساحلی یا جنگل‌های تخریب‌یافتۀ جلگه‌ای شمال کشور که شوری خاک تا 50 میلی‌مولار (در حدود 5/4 دسی‌زیمنس) است، می‌توان به کاشت نهال سفیدپلت اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Survival,Growth and Some Morpho-Physiological and Biochimical Characteristics of Populus caspica Bornm. Seedling to Salinity

چکیده [English]

Salinity is an important abiotic stress affecting the seedling growth in saline soils. In this research,Populus caspica Bornm. potted seedlings were examined under control environment in five salinity levels (0, 5, 100, 150, and 200 mM NaCl) as RCBD with three replicates for 45 days.  The results showed salinity significantly reduced the survival rate, stem growth, collar diameter growth, leaf number, root length, total biomass, net photosynthesis, photosystem II photochemical, leaf water potential and enhanced free proline content. In 100 mM salinity, 74 percent of seedlings survived while they increased the stem growth by 40 mm. In 50 mM salinity, even though collar diameter growth and stem growth decreased a little (0.6 mm and 0.8 cm, respectively) but survival rate was still 100 percent. In general, the tolerance threshold for salinity of P. caspica seedlings, from viewpoint of survival, can be estimated to be 50 mM. This implies that in coastal areas and/or deforested lowland sites of northern Iran where the soil salinity is < 50 mM, plantation of P. caspica can be employed. Further studies in longer periods will raise the strength and accuracy of this statement.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net photosynthesis
  • Populus caspica
  • salt stress
  • Seedling growth
  • Water potential