دوره و شماره: دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 469-727 
تأثیر روش کاربرد افزودنی‏‏های مقاومتِ تر بر خواص کاغذ

صفحه 469-478

یحیی همزه؛ رحیم یدالهی؛ حسین مهدوی؛ شادمان پورموسی


تولید نانونقرة میکروبال و استفاده از آن در کاغذ با هدف بهبود خواص ضدباکتری آن

صفحه 547-557

الیاس افرا؛ مریم محمدی؛ احمد رضا سراییان سراییان؛ رضا ایمانی


ارزیابی وضعیت حفاظت و نگهداری جاده در منطقة ارسباران

صفحه 591-613

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان