تولید نانونقرة میکروبال و استفاده از آن در کاغذ با هدف بهبود خواص ضدباکتری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، به‌منظور کاهش خطرهای ناشی از ذرات نانو‌نقره از طریق جذب پوستی و تنفسی، نانونقرة میکروبال با میانگین ابعاد حدود یک میکرومتر تولید و در بهبود خواص ضدباکتری کاغذ به‌کار گرفته شد. سطوح مختلفی از غلظت نانونقره میکروبال در ساخت کاغذ استفاده شد. خواص ضدباکتری کاغذهای ساخته‌شده با استفاده از باکتری‏های اشرشیاکولی و باسیلوس ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در دو سطح غلظت مصرفی نانونقره (ppm 25 و ppm 100) کاغذهای تیمار‌شده، رشد باکتری‏ها را به میزان 99 درصد کاهش دادند و موفق به توقف کامل رشد آن‌ها شدند. در‌عین‌حال، نتایج نشان داد که استفاده از نانونقره میکروبال به‌منزلة مادة افزودنی، موجب افت هیچ‌یک از خواص فیزیکی، مکانیکی و نوری کاغذ، به‌جز پارامتر درجة روشنی، نشد. بالک کاغذها افزایش معناداری از خود نشان داده است. همچنین، حضور نانونقرة میکروبال تأثیر معناداری بر جذب آب کاغذهای حاصل ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Producing Of Microball Nanosilver and Applying To the Paper to Improve Its Antibacterial Property

نویسندگان [English]

  • Elyas Afra 1
  • Maryam Mohammadi 2
  • Ahmad Reza Saraeyan 3
  • Reza Imani 4
1 Assistant Professor, Department of Pulp and Paper Industry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
2 MSc, Pulp and Paper Industry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
3 Associate Professor, Pulp and Paper Industry, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
4 PhD; Department of Wood and Paper, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, microball nanosilver was produced with dimensions of about 1 micrometer in order to reduce the risks of absorption of nanosilver particles through skin and inhalation. Different concentration levels of silver have been used in making of hand-sheets. The antibacterial properties of all hand-sheets were evaluated again Escherichia coli and Bacillus subtilis bacteria. Results indicated that the use of nanosilver in both concentration levels (25 ppm and 100 ppm) stop the growth of bacteria and reduce the rate of their growth by 99%. However, results showed that the use of microball nanosilver as an additive did not reduce any properties of paper such as physical, mechanical and optical properties except brightness parameter. The bulk of paper has shown a significant increase. Also, the microball nanosilver has no significant effect on the water absorption of final papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Bacillus subtilis
  • Anti-bacterial properties
  • Nano silver
 
[1]. Khazaeian, A., Ebrahimi, G., Esfandiari, A., Afra, E., Aghajani, A., Latibari, G., Resalati, H., Shariatnejad, Sh., Tabarsa, T., Fadaei, M., and Nourozi, A. )2012(. The Iranaian Road Map at 2014 for Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industry. Gorgan University of agriculture Sciences and Natural Resources Press, Gorgan.
[2]. Imani, R., Talaeipour, M., Ghobadinezhad, M., Hemmasi, A., Dutta, J., and Nazhad, M. )2011(. Production of antibactrial filter paper from wood cellulose. Bioresurces, 126(1): 891-900.
[3]. Rai, M., Yadav, A., and Grade, A. (2009). Silvernano particles as a new generation of antibacterial. Biotechnology Advances, 27(2): 76-83.
[4]. Chen, C.Y., and Chiang, C.L. )2008(. Preparation of cotton fibers with antibacterial silver nanoparticles. Materials Letters, 93(1): 46-53.
[5]. Tajarodi, A., and Kiazadeh, A. (2007). Comparison of methods for production of silver nanoparticles. Journal of Nano Technology, 117(3): 28-33.
[6]. Dubas, S.T., Kumlangdudsana, P., and Potiyaraj, P. (2006). Layer by layerdepositionof antibacterial silver nanoparticles on textile fibers. Separation and Purification Technology, 58(2): 39-46.
[7]. Wagberg, L. and Odberg, L. (1989). Polymer adsorption on cellulosic fibers. Nordic Pulp and Paper Journal, 4(2): 135-140.
[8]. Scott, W., (1998). Properties of Paper: an Introduction, Translated by Afra, E., Aeij Press, Tehran.