تحلیل شبکة نهادی در سیاست‌گذاری منطقه‏ ای جنگل‏ های خشک زاگرس (منطقة مطالعه‌شده: شهرستان بویراحمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در دستیابی به توسعة پایدار، اجرای فعالیت‏های متمرکز و منسجم بین نهادهای دولتی در سطوح مختلف ضروری است. ایجاد تشکیلات نهادی مناسب برای حل مشکلات سیاستی منابع طبیعی در سطوح چندگانه با استفاده از کاربردی‌نمودن تصدی‌گری شبکه‏ای امکان‌پذیر است. هدف این تحقیق تحلیل شبکة نهادی مرتبط با مدیریت مشارکتی جنگل‏های خشک زاگرس در سطح شهرستان (منطقه‏ای) بویراحمد است. روش استفاده‌شده در این تحقیق روش کمّی تحلیل شبکه اجتماعی است که کلیة نهادهای مرتبط با مدیریت مشارکتی مورد پرسش قرار گرفته‌اند. بر‌اساس نتایج این تحقیق، میزان انسجام نهادی 43‌ درصد (متوسط) و میزان پایداری شبکة نهادی بر‌اساس شاخص دوسویگی نیز در حد 47‌ درصد (متوسط) است. همچنین، میزان تمرکز شبکه بر‌اساس پیوندهای خروجی در شبکه در حد متوسط است که می‌توان نتیجه گرفت سیاست‏ها باید در راستای کاهش تمرکز در تصمیم‌گیری برای مدیریت پایدار جنگل‌های خشک زاگرس در مقیاس منطقه‌ای باشد. در‌نهایت، می‌توان بیان کرد تحلیل شبکه به‌منزلة یک ابزار موفق می‌تواند مدیران و برنامه‌ریزان را در تصدی‌گری شبکه‌ای موفق منابع طبیعی یاری کنند. لازمة این امر تقویت هماهنگی و انسجام بین‌نهادی در سیاست‌گذاری منابع طبیعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Network Analysis for Regional Policy Making of Zargros Dry Forests (Case study: Boyer-Ahmad County)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghorbani 1
  • Mahroo Dehbozorgi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Uniersity of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Ph.D. Student of De-desertification, Faculty of Natural Resources, Uniersity of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Doing centralized and coherent activities between governmental agencies is essential at any level. Creating suitable institutional structure for appropriate solutions of policy problem in natural resources at multiple levels is possible using application of network governance. The aim of this paper is institutional network analysis with co-management of Zagros dry forests in regional (county) level. Quantitative approaches are used for this research which all relevant institutions of co-management has been questioned. Based on this research results, institutional cohesion is 43 percent (medium) and sustainability of institutional network is about 47 percent (medium) according reciprocity index. The network centrality is medium based on output links that can be concluded policy must be on reducing centrality on decision making for sustainable management in Zagros dry forests at regional level. Finally, it could be said that network analysis is a successful tool that can help manager and planner on effective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social network analysis
  • institutional cohesion
  • co-management
  • network governance
  • regional policy
  • Zagros dry forests
 
[1]. Durant, R. F., D. J. Fiorino, and O'Leary, R. (2004). Environmental Governance Reconsidered: Challenges, Choices, And Opportunities. MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA.
[2]. Sorensen, E., and Torfing, J. (2006). Theories In Democratic Network Governance. Palgrave Macmillan, Basingstoke, UK.
[3]. Duit, A., and Galaz, V. (2008). Governance and Complexity – Emerging Issues for Governance. Governance, 21 (3): 311–335.
[4]. Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., and Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources, 20: 441–473.
[5]. Rhodes, R. A. W. (1997). Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity, And Accountability. Open University Press, Buckingham, UK.
[6]. Pretty, J. (2003). Social capital and the collective management of resources. Science, 302: 1912-1914.
[7]. Bodin, Ö., Crona, B., and Ernstson, H. (2006). Social networks in natural resource management – What’s there to learn from a structural perspective?. Ecology & Society, 11 (2): r2.
[8]. Crona, B. I., and Bodin, O. (2006). WHAT you know is WHO you know? Communication patterns among resource extractors as a prerequisite for co-management. Ecology & Society, 11 (2): 290-312.
[9]. Bodin, Ö., and Crona, B. (2009). The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference?. Global Environmental Change, 19: 366–374.
[10]. Hirschi, C. (2010). Strengthening regional cohesion: collaborative networks and sustainable development in swiss rural areas. Ecology and Society, 15 (4).
[11]. Scholz, R. W. (2011). Environmental Literacy in Science and Society: From Knowledge to Decisions. Cambridge University Press, Cambridge.
[12]. Berkes, F., Folke, C., and Colding, J. (2003). Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge University Press,
[13]. Freeman, L. C. (2004). The Development Of Social Network Analysis – A Study In The Sociology Of Science. Empirical Press, Vancouver.
[14]. Bodin, O., and Prell, C. (2011). Social Network In Natural Resources Management. Cambridge University press.
[15]. Bastani, S., and Raissi, M. (2011). Social network analysis as a method: Using whole network approach for studying FOSS communities. Journal of Iranian Social Studies, 14(2): 31-57.
[16]. Hanneman, R. A. (2001). Introduction to Social Network Methods. Department of Sociology at the University of California.
[17]. Borgatti, S. P., Everett, M. G., and Freeman, L. C. (2002). UCINET for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.
[18]. Ghorbani, M., Azarnivand, H., Mehrabi, A. A., Bastani, S., M.Jafari, and H.Nayebi (2013). Social network analysis: A new approach in policy-making and planning of natural resources co-management. Journal of Rangeland and Watershed mangement, 65 (4): 553-568.
[19]. Ghorbani, M. (2012). The Role of Social Network in Rangeland Mechanisim (Case study: Taleghan Rigion). PhD Thesis, Natural Resouroces Department, Tehran University, Tehran, Iran.
[20]. Scott, J. (2000). Social Network Analysis: A Handbook. CA: Sage, Newbury Park.