کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در برآورد کارایی فنیِ نهالستان‌ها (مطالعة موردی: 16 نهالستان در شمال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 کارشناس کامپیوتر، مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

چکیده

نهالستان‌های جنگلی شمال از منابع مهم تولید و تأمین نهال‌های مورد نیاز سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و فضای سبز شهری‌اند. برای تولید بیشتر و هزینة کمتر باید مدیریت خوبی در اجرای عملیات تولید حاکم شود. این تحقیق شامل آمار و اطلاعات تولید نهال در 16 نهالستان شمال کشور است. در این پژوهش، زمین (مساحت زمین‌های تولید نهال) و نیروی کار (کارگران و کارکنان) به‌منزلة ورودی و تعداد نهال تولیدی طی سال‌های مطالعه‌شده به‌منزلة خروجی اطلاعات در نظر گرفته شد و با بهره‌گیری از رهیافت نا‌پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی فنی در نهالستان‌ها محاسبه و بررسی شد. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده نشان داد که می‌توان بدون افزایش عوامل تولید، میزان تولید را افزایش داد. با در نظر گرفتن فرض بازده ثابت به مقیاس، نهالستان‌های پیسه‌سون، قرق، کلاردشت و تلوکلا در میان 16 نهالستان مطالعه‌شده بیشترین کارایی را داشتند و متوسط کارایی تحت این فرض 5/49‌ درصد بود .با در نظر گرفتن فرض بازده متغیر به مقیاس، نهالستان‌های شهر‌پشت، کلوده و صفرابسته نیز به جمع نهالستان‌های کارا می‌پیوندند. متوسط کارایی تحت این فرض 3/67‌ درصد بود و متوسط کارایی مقیاس نیز 7/71‌ درصد برآورد شد. در‌نتیجه، با توجه به الگو‌بودن نهالستان‌ها، بر‌اساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان گفت نهالستان‌های ناکارا به منظور افزایش کارایی باید نهالستان‌های پیسه‌سون را الگوی خود قرار دهند. اختلاف بین برترین نهالستان و میانگین آن‌ها از نظر کارایی برابر با 7/32‌ درصد بود که چنانچه این اختلاف از طریق افزایش کارایی فنی به صفر برسد، تحت شرایط موجود و بدون افزایش مصرف نهاده‌ها، میزان تولید 7/32‌ درصد قابل افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aplication of DEA to Estimate Technical Efficiency in Iran Forest Nurseries (Case Study: 16 Nurseries in the North)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Khodai 1
  • َAli Eghtesadi 2
  • Maliheh Mohammadinasab 3
1 Senior Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
3 Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Forest nurseries in north are the main sources of seedlings production for forest organization and urban green spaces. For more produce and less cost should be done good management of the production operations.study included data from 16 nursery seedling production in the north. In this study land (an area of seedling land) and personnel (workers and employees) as an input and the number of seedlings product during years was output.Technical nurseries calculated and evaluated. The results showed that among the 16 studied nurseries, Pisesoon, Ghorogh, Kalardasht and Talokola nurseries achieved the greatest efficiency with an average of 49.5%. for the same reason, the Shahr posht, Koloodeh and Safrabasteh nurseries achieved a high efficiency with an average of 67.3%.the average of scale efficiency was71.7%.The low efficiency nurseries should follow the pisesoon nursery due to its greatest efficiency.The difference between the greatest and average efficiency is 32.7% so if we can reduce the difference to zero by increasing the technical efficiency, the amount of seedling production will be increase to 32.7% without use of production factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Technical efficiency
  • Efficiency of mamagememt
  • Nursery
 

[1]. Assareh, M.H., and Akhlaghi, S.J.S., (2009). Strategic Framework for Drvrloping & Promrting Natural Rreources Research in I.R.Iran Principies, Strategics, Approiaches. Research Institute of Forest and Rangelands, Tehran, 379pp.

[2]. Anonymous (1998-2002). For seedling production. Office and parks afforest, Forests and Rangelands and Watershed Organization. Chalus, Iran.76pp.

[3]. Pour Asgari, M. (1996). Summary identification of nursery, office of Forest and parks, Forests and Rangelands and Watershed Organization. Chalus, Iran.115pp.

[4]. Charnes, A., Cooper, W., and Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2: 429-444.

[5]. Colli, T.J. (1996). A Guide to DEAP version2.1:''A data envelopment analysis (program). CEPA Working paper 96/08 Department of Econometrics'' University of New England: Armidale, Australia.; www.uq.edu.au/economics/cepa.

[6]. Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., and Battese, G.E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston.

[7]. Banker, R D., Charnes, A., and Cooper, W W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30 (9): 1078-1092.

[8]. Fare, R., Grosskpof, S., and Kokkelenberg, EC. (1989). Measuring plant capacity utilization and technical change: a nonparametric approach. International Economic Review, 30(3): 655-666.

[9]. Chavas, JP., and Cox TL. (1990). A Non-Parametric Analysis of Productivity: The case of US and Japanese Manufacturing. American Economic Review, 80(3): 450-464.

[10]. Torkmani, J. (2000). Production economic analysis, technical efficiency and marketing of Iranian saffron. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, (3) 4:29-44.

[11]. Hassanpour, B. (2002). Grape production and economic analysis to estimate the technical efficiency in Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad. Journal of Agricultural and Development Economics, 10 (38): 83-112.

[12]. Eslami, M.R., and Mahmoodi, A. (2005). Estimation efficiency and returns to scale of pomegranate farmers, Case study: Yazd province. Journal of Economics and Agricultural Development, 13(52): 239-264.

[13]. Mehrabi Boshrabadi, H., and Pakravan, M. R. (2009). Estimation kinds of efficiency and return to scale of sunflower’s agriculturists of Khoy Township. Journal of Economics and Agricultural Development, 23(2): 95-102.

[14]. Kazemi, M., and Nikkhah-Frkhany. Z. (2009). Application of data envelopment analysis in easuring and analyzing the relative performance of Razavi Khorasan province in wheat cultivation. Journal of Agricultural Economics and Development. Science and Agricultural Industries, 23(2): 95-102.

[15]. LeBel, L.G., and Stuart, W.B. (1998). Technical efficiency evaluation of logging contractors using a nonparametric model. Journal of Forest Engineering, (2):15-22.

[16]. Zamanian, Gh. R., Shahabinejad, V., and Yaghoubi, M. (2012). Application of DEA and SFA on the measurement of agricultural technical efficiency in mena countries. International Journal of Applied Operational Research, 3(2): 43-51.

[17]. Sowlati, T. (2005). Efficiency studies in forestry using data envelopment analysis. Forest Products Journal, 55(1): 49-57

[18]. Sporcic, M., Martinic, I., Landekic, M., and Lovric, M. (2009). Measuring efficiency of organizational units in forestry by nonparametric model. Croatian Journal of Forest Engineering, 30(1):1-13.

[19]. Emami-Meibodi, A. (2005). Measurement of performance and productivity (scientific- practical), Institute of Business Research, the new economy, Business Research, Tehran, 290 pp. (In Persian).