ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تولید صنوبرکاری‌های سنتی در استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، اراک

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران، تهران

10.22059/jfwp.2022.342110.1212

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌ صنوبرکاری‌های سنتی استان مرکزی و تعیین میزان سطح، رویش و تولید چوب آنها طی سال‌های 98-1397 اجرا شد. بدین منظور، تعداد 47 قطعه نمونه به‌صورت انتخابی تصادفی در 6 شهرستان (منطقه) از استان انتخاب و ویژگی‌های رویشگاهی و متغیرهای کمی و کیفی درختان اندازه‌گیری و ثبت شد. برای متغیرهای رویشی درختان، تعداد 30 درخت در هر قطعه به‌صورت تصادفی اندازه‌گیری و داده‌ها بر اساس طرح آشیانه‌ای با عوامل شهرستان و صنوبرکاری‌های درون شهرستان تجزیه واریانس و برای صفات کیفی، درصد فراوانی آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد که 21/70 درصد صنوبرکاری‌های استان از گونه تبریزی (Populus nigra L.) و 79/29 درصد مربوط به کبوده (P. alba L.) بود. حدود 83/63 درصد درختان دارای شکل تاج هرمی باریک، خیلی کشیده و کشیده، 96/65 درصد درختان دارای فرم تنه خیلی راست و راست، روش کاشت 98/82 درصد درختان از طریق قلمه، روش آبیاری 34/72 درصد درختان به‌صورت غرقابی، نوع کاشت 7/61 درصد درختان به‌صورت متراکم گروهی (توده) و نوع ساختار 47/74 درصد درختان به‌صورت اصلی بود. متوسط رویش حجمی سالانة صنوبرکاری‌های استان مرکزی به مقدار 13/29 مترمکعب در هکتار در سال و محدوده رویش حجمی سالانه استان بین 6/4 تا 67/74 مترمکعب در هکتار بود. بیشترین تعداد درختان، قطعات و مساحت صنوبرکاری‌ها برای شهرستان شازند (38064 درخت، 19 قطعه و 156959 مترمربع) به‌دست آمد و شهرستان ساوه از لحاظ این مشخصه‌ها در رتبة دوم قرارگرفت. توزیع جغرافیایی قطعه نمونه‌ها بیانگر آن بود که صنوبرکاری‌ها در قسمت شمال شرقی و غربی و جنوب غربی استان گسترش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of quantitative and qualitative characteristics of traditional poplar plantations production in Markazi province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Goodarzi 1
  • Fatemeh Ahmadloo 2
1 Assist., Prof., Research Division of Natural Resources, Markazi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Arak, Iran.
2 Assist., Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present project was implemented with the aim of identifying the characteristics of local poplar plantations in Markazi province and determining their area, growth and wood production during 2018-2019. , 47 sample plots were selected by random sampling in 6 cities of the province and site characteristics and quantitative and qualitative variables of trees were measured and recorded. For the vegetative variables of trees, 30 trees in each plot were randomly measured and the data were analyzed based on nested design with city factors and poplar plantations within the city and for qualitative traits, their frequency percentage was calculated. 70.21% of poplar plantations in Markazi province were black poplar (Populus nigra L.) and 29.79% were white poplar (P. alba L.). About 63.83% of trees had narrow pyramidal crown, very elongated and elongated, 65.96% of trees had very right and right trunk shape, 82.98% of trees planted through cutting, 72.34% of trees irrigated by flooding, 61.7% of the trees planted in a dense group (stand) and 74.47% of the trees had the main structure (single trunk). The mean annual volume increment of poplar plantations in Markazi province was 29.13 m3ha-1y-1and the mean annual volume increment range of the province was between 4.6 to 74.67 m3/ha due to stands different age and differences among vegetative state. The highest number of trees, plots and poplar plantations area was obtained for Shazand (38064 trees, 19 plots and 156959 m2) and Saveh region was in the second place in terms of these characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wood farming
  • diameter classes
  • frequency
  • quantitative and qualitative characteristics
  • current situation
[1]. Calagari, M., Mirakhorlou, K., Salehi, A., Ahmadlou, F., Teymuri, S., Jafari, A., Eskandari, S., Bagheri, R., Araghi, M.K., Khodayi, M.B., and Ghasemi, R. (2022). Implementation of the national plan for the development of wood farming is essential for forests conservation and the supply of wood raw materials in the country. Journal of Iran Nature, 7(1): 9-19.
[2]. Yousefi, B., and Kalagari, M. (2021). Survey of qualitative and quantitative characteristics of local Populus spp. trees (Case study: Kurdistan province). Iranian Journal of Forest, 13(3): 333-348.
[3]. Goodarzi, Gh., and Ahmadloo, F. (2020). Farming of Populus in Markazi Province, Ilda Press, Arak.
[4]. Bahmani, A.A., Rafighi, A., Vali, M., and Salari, A. (2012). Identification and evaluation of oncoming changes of wood and paper industries of the country. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2(2): 27-38.  
[5]. Goodarzi, Gh., and Ahmadloo, F. (2019). Introduction of suitable poplar clones in the poplar research, Markazi province. Journal of Iran Nature, 4(3): 27-35.
[6]. Aga Khani, S., Yousefi, Y., and Bolhassani, A. (2007). Investigating the causes of declining poplar cultivation in Markazi province (Case study of Arak city - Khondab region). Journal of Natural Resources Science and Technology, 2(4): 1-10.
[7]. Bayatkashkoli, A., Ameri, S., Faezipour, M., and Doust hoseyni, K. (2007). Economical assessment of poplar small-diameter timber and marketing of its wood products. Journal of the Iranian Natural Resources, 59(4): 963.980.
[8]. Statistical Center of Iran. 2019. Statistical Yearbook of Markazi Province, The first chapter - land and climate, 52p.
[9]. Ghorani, M., Jahani, A., and Sardabi, H. (2014). Estimation of standing volume in Populus deltoides Marsh plantations by Huber and Smalian methods at Shafaroud forest, Guilan Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 22(1): 74-81.
[10]. Bagheri, R., Namiranian, M., Zobeiry, M., and Modir Rahmati, A.R. (2001). Determination of volume tables for Zanjan-Rood river native poplars. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 9(1): 1-36.
[11]. Mohammadi Ghaleni, M., Ebrahimi, K., and Araghinejad, Sh. (2011). Groundwater quantity and quality evaluation: A case study for Saveh and Arak aquifers. Water and Soil Science, 21(2): 93-108.
[12]. Mohammadi Limaei, S., Bahramabadi, Z., Shahraje, T.R., Adibnejad, M., and Koupar, S.A.M. (2013). Determination of economically optimal rotation age of (Popolus deltoides) in Guilan Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(1): 63-75.
[13]. Goodarzi, Gh.R., Ahmadloo, F., and Choghaei, M. (2021). Investigation on adaptability and production performance of productive black poplar (Populus nigra L.) clones in the Markazi province, Iran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 29(4): 363-376.
[14]. Asadi, F., Noori, F., and Yousefi, B. (2015). Growth variations in poplar (Populus nigra L.) plantations in riverbanks of Kermanshah province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 23(2): 209-221.
[15]. Soheili Esfahani, S., and Fallah, A. (2014). Quantitative and qualitative characteristics of Populus alba L. and Populus nigra L. trees in hand-planted stands in the west of Isfahan province. Journal of Forests and Wood Products, Iranian Journal of Natural Resources, 7(1): 244-233.
[16]. Tunctaner, K., and Ozel, H.B. (2008). Adaptation of some poplar clones to the Lake District in Turkey. SUD Orman Fakultesi Dergisi, 1: 61 – 67.
[17]. Fortier, J., Gagnon, D., Truax, B., and Lambert, F. (2010). Biomass and volume yield after 6 years in multiclonal hybrid poplar riparian buffer strips. Biomass and Bioenergy, 34(7):1028-1040.
[18]. Popivshchy, I.I., Prokazin, A.E., and Routkovsky, L.V. (1997). Black poplar in the Russian Federation: 46–52. In: Turok J, Lefevre F, deVries S, Toth B (Eds.). Populus nigra network. Report of the third meeting. The International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome, 623p.