نویسنده = ������������ �������� ����������
برآورد موجودی و ارزش اقتصادی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس (M. Bieb Juniperus excelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان

دوره 72، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 301-311

محمد مقصودلونژاد؛ امیراسلام بنیاد؛ شعبان شتایی


طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 667-677

رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی


بررسی مقایسه ‏ای روش‏های خط نمونه در برآورد مشخصه ‏های کمّی جنگل (مطالعة موردی: جنگل‏های دالاب ایلام)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-72

مهرداد میرزایی؛ امیراسلام بنیاد؛ حسن پوربابایی