رابطۀ ارتفاع از سطح دریا، شیب، و سن درخت با دل ‏قرمزی راش (Fagus Orientalis Lipsky) در جنگل‏ های حوزۀ شفارود گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه ‏سرا، ایران

چکیده

در این تحقیق، رابطۀ ارتفاع از سطح دریای آزاد، شیب زمین، و سن درخت با پدیدۀ دل‏قرمزی راش در جنگل‏های حوزۀ شفارود بررسی شد. برای جمع‏آوری داده از روش خط نمونه استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که از 476 اصله درخت نمونه، 132 اصله به پدیدۀ دل‏قرمزی مبتلا بودند. درختان مبتلا به دل‏قرمزی در جنگل‏های حوزۀ شفارود، با اطمینان 95 درصد در بازۀ 6/4 ± 7/27 درصد قرار گرفته بودند. در این بررسی مشخص شد که میانگین نسبت دل‏قرمزی () در سه منطقۀ ارتفاعی از نظر آماری معنی‏دار است. نسبت دل‏قرمزی () در منطقۀ 1000 تا 1500 متر ارتفاع از سطح دریا از دو منطقۀ دیگر بیشتر بود. ضریب همبستگی بین نسبت مساحت دل‏قرمزی () تعداد 132 اصله درخت با شیب عرصه برای مشخص‏شدن رابطۀ این دو متغیر ( = 0.271  , p- value = 0.097) محاسبه شد که با اطمینان 95 درصد بین مساحت دل‏قرمزی و شیب عرصه وابستگی معنی‏دار وجود نداشت. شکل دل‏قرمزی در مقطع درختان گونۀ راش طرح مشخصی نداشت و به شکل و اندازه‏های مختلف دیده شد. نتایج نشان داد که با افزایش سن درختان، درصد فراوانی دل‏قرمزی نیز بیشتر می‏شود و از 150 سالگی با شدت بیشتر گسترش می‏یابد؛ به‏طوری که این نسبت، در مراحل رویشی مسن به جوان برابر با 74/2 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Altitude, Slope and Tree Age with Red Heartwood of Beech (Fagus orientalis Lipsky) in Shaffarud Forest Area

نویسنده [English]

  • Amireslam Bonyad
Associate Professor, Forestry Department, Faculty of Natural Resources, Guilan University, Sooma-sara, I.R. Iran
چکیده [English]

The relationship between altitude, slope and tree age with the red heartwood of Beech (Fagus
orientalis Lipsky) were investigated. Transect sampling method was used to collect the data. The
results showed that in the 476 sampled trees, 132 trees were suffering the phenomenon of red hearts
with deferent shape and size. The results indicate that the tree with red heartwoods in Shafa-roud
forest area, with 95% confidence intervals were 27.7 ± 4.6 percent. The mean values (Ki ) of the red
heartwood were significantly different in three altitude forest areas. The relationship between altitude
variations and red heartwood were significantly different. The relationship between slope variations
and red heartwood were not significant ( ˆr = 0.271, p- value = 0.097). The results of this study indicate
that the frequency of the red heartwood was increased in older stands and was extended when the
stands become older than 150 years. The ratio of red heartwood in older and young stands was 2.74.

کلیدواژه‌ها [English]

  • false heartwood
  • Forest
  • red orientalis
  • Shafa-roud
  • transect sampling method
[1]. Marvi-mohajer, M. R. (1986). Study on quality, of Beech trees in different forest growth sites. Iranian Journal of Natural Resources, 34: 77-96.
[2]. Mossadegh, H. (1998). Silviculture. Tehran University press, 1th Ed., Tehran, 481 pp.
[3]. Bonyad, A. E., Poorrostame, R., Magnounian, B. (2003). Study on slop effects on slash of Beech trees using logging method in the Amamzadh Abraahem forests. Iranian Journal of Natural Resources, 57(1): 91-96.
[4]. Parsa Pajouh, D. (1976). Study on beech wood quality, in different forest growth sites. Iranian Journal of Natural Resources, 34: 21 - 32.
[5]. Magel, E. A., and Höll, W. (1993). Storage carbohydrates and adenine nucleotides in trunks of FagussylvaticaL. in relation to discolored wood. Journal of Natural Sciences,47: 19-24.
[6]. Rácz, J., Schulz, H., and Knigge, W. (1961). Investigations about the occurrence of beech heartwood. Journal of natural sciences, 16:413- 417.
[7]. Liu, S., Loup, C., Gril, J., Dumonceaud, O., Thibaut, A., and Thibaut, B. (2005). Studies on European beech (Fagus sylvatica L.). Variations of wood color parameters. Journal of Forest Science, 62: 625-632.
[8]. Holger, W., Gilles, L. M., and Thiery, C. (2005). Approach to the estimation of red heart occurrence in Fagus sylvatica based on geometric relationships between branch scar development and knot dimensions. Journal of Forest Science, 62: 625-632
[9]. Börner, M. (2002). Target diameter and red heart of European Beech. Journal of Forest Science, 57:123-128.
 
[10]. Thies, M., Pfeifer N., Winterhalder, D. and Gorte, B. (2004). Three-dimensional reconstruction of stems for assessment of taper, sweep and lean based on laser scanning of standing trees. Scandinavian Journal of Forest Research, 19:571-581.
[11]. Knoke, T. (2002). Value of complete information on red heartwood formation in beech (Fagussylvatica). Journal of Silva Fennica, 36(4): 841–851.
[12]. Walter, M., and Kucera, L. J. (1991). Occurrence and importance of different heartwood types of beech (Fagus sylvatica L.). Journal of Forest Science, 42:391-406.
[13]. Campu, R. V. (2010). Research concerning the development of red hearthwood and its influence on beech wood sorting. Bulletin of the Transylvania university of Brasova, 52 (3): 841–851.
 [14]. Panaahi, P., and Zobeiry, M. (2008). Study on relationship between variables: diameter at breast height and age with red heart of Beech in the Vaisar forest area. First International Conference on Climate Changes in the Hyrcanian Forest Area. Aug. 24-25, Sari university, Iran, pp.126-134.
[15]. Keller, R., Le Tacon, F., and Timbal, J. (1976). Analyzing red heartwoodinbeechin France. Journal of Forest Science, 33 (1), 1-17.
[16]. Sachsse, H. 1991. Heartwood types of common Beech. Journal of Forstarchiv, 62: 238-242.
[17]. Zell, J., Hanewinkel, M., and Seeling, U. (2004). Financial optimization of target diameter harvest of European beech (Fagus sylvatica) considering the risk of decrease of timber quality due to red heartwood. Journal of Forest Policy and Economics, 6: 579-593.
[18]. Prka, M., Zecic, Z., Krpan, A. P. B., and Vusic, D. (2009). Characteristics and share of European Beech false heartwood in felling site of central Croatia. Croatia Journal of ForestEngineering, 30(1): 37-49.
[19]. Namiranian, M. (2006). Tree Measurement and Forest Biometry, 1th Ed., Tehran University press, Tehran, 574 pp.
[20]. Zobeiry, M. (1995). Forest Inventory (measurement of tree and stand). Tehran University press, 1th Ed., Tehran, 401pp.
[21]. Zobeiry, M. (2003). Forest Biometry. Tehran University press, 1th Ed., Tehran, 411 pp.