برآورد موجودی و ارزش اقتصادی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس (M. Bieb Juniperus excelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استاد گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

افزایش گازهای گلخانه‌ای سبب تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می‌شود و آثار زیانباری بر حیات انسان روی کرۀ زمین دارد. این در حالی است که جنگل‌ها تأثیر مهمی در ذخیره‌سازی کربن دارند. هدف این پژوهش، تعیین مناسب‌ترین معادلات آلومتریک برای برآورد موجودی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس است. برای مدل‌سازی پس از بررسی نتایج آماربرداری مشخصه‌های کمی (قطر برابرسینه، ارتفاع کل و سطح تاج پوشش) درختان ارس و مشخص ­شدن دامنۀ تغییرات قطر برابرسینه، در هر طبقۀ قطری دست‌کم سه درخت به‌منظور برداشت نمونه‌های برگ، شاخه، تنه و در مجموع از 35 درخت نمونه برداشت شد. مقدار ذخیرۀ کربن برگ، شاخه، تنه و کل درختان در آزمایشگاه محاسبه شد. معادلات آلومتریک براساس مدل‌های رگرسیونی توانی، نمایی و چندجمله‌ای به‌دست آمد. برای اعتبارسنجی مدل‌ها از معیار ضریب تعیین، انحراف معیار مدل برازش‌یافته، تحلیل رگرسیون و تبعیت توزیع مقادیر باقی‌مانده‌ها از توزیع نرمال استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، قطر برابرسینه، سطح تاج  و قطر متوسط تاج معادلات با شاخص‌های مدل‌سازی مناسب‌تری تولید کردند. همچنین مدل توانی با (96/0= R2) و چندجمله‌ای با (95/0= R2) از مدل نمایی مناسب‌تر بود. ضریب تبیین به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیونی نشان داد که این معادلات آلومتریک برای برآورد ذخیرۀ کربن درختان ارس در منطقۀ تحقیق مناسب است. همچنین نتایج نشان داد که در هر هکتار از تودۀ جنگلی ارس 42/4 تن و در کل عرصۀ تحت مطالعه به مساحت3000 هکتار، 13260 تن کربن توسط قسمت روی زمینی گونۀ ارس ذخیره شد. بیشترین مقدار ذخیرۀ کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار مربوط به برگ است. ارزش اقتصادی حاصل از ذخیرۀ کربن توسط گونۀ ارس در هر هکتار 25034880 ریال محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation stock and economic value of carbon storage of Juniperus excelsa in Gorgan Chahar Bagh

نویسندگان [English]

  • Mohammad Maghsodlonejad 1
  • Amireslam Bonyad 2
  • Shaban Shataee 3
1 Ph.D Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I.R. Iran
2 Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I.R. Iran
3 Prof., Forestry department, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
چکیده [English]

The increase in greenhouse gases results in climate changes and global warming and adversely affects the life on earth, while forests play a prominent role in carbon storage. The purpose of this study was to determine the most suitable allometric equations for estimating carbon storage in juniper species. For modeling, after examining the statistical results of quantitative characteristics (diameter at beast height, height and canopy area) of juniper trees and determination of amplitude of changes in breast height diameter, samples of leaf, branch, and trunk were collected from at least 3 trees in each class (total of 35 trees). The amount of carbon storage of leaf, branch, trunk and total trees was calculated in the laboratory. Allometric equations were obtained based on power, exponential and polynomial regression models. Coefficient of determination, standard deviation of fitted model, regression analysis, and normal distribution of residual values were used to validate the models. The results showed that the independent variables, diameter at beast height, crown surface and mean diameter of the crown produced equations with better modeling indices. Also, the power model (R2 = 0.96) and polynomials (R2 = 0.95) was more appropriate than the exponential model. The coefficient of explanation obtained from the regression models showed that these allometric equations are suitable for estimating carbon storage of juniper trees in the study area. The results also showed that each hectare of juniper forest stands was 4.42 tonnes and 13260 tonnes of carbon was stored by underground part of the juniper species in the whole study area. The highest amount of carbon storage is in the trunk and the lowest is in the leaf. The economic value of carbon storage by species was calculated as 25034880 Rials per hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric equations
  • biomass
  • Chaharbagh Province of Golestan
  • Juniperus excels
[1]. Backeus, S., Wikstrom, P., and Lamas, T. (2005). A model for regional analysis of carbon sequestration and timber production. Forest Ecology and Management, 216(1-3): 28-40.
[2]. Kim Phat, N., Knorr, W., and Kim, S. (2004). Appropriate measures for conservation of terrestrial carbon stocks-Analysis of trends of forest management in Southeast Asia. Forest Ecology and Management, 191(1-3): 283-299.
[3]. Penman, J., Gytarsky, M., Hiraishi, T., Krug, T., Kruger, D., Pipatti, R., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K., and Wagner F. (2003). Good practice guidance for land use, land-use change and forestry. Institute for Global Environmental Strategies (IGES) for the IPCC. Hayama, Kanagawa.
[4]. Navar, J. (2009). Allometric equations for tree species and carbon stocks for forests of northwestern Mexico. Forest Ecology and Management, 257(2): 427-434.
[5]. Repola, J. (2008). Biomass equations for birch in Finland. Silva Fennica, 42(4):605-624.
[6]. Komiyama, A., Ong, J. E., and Poungparn, S. (2008). Allometry, biomass, and productivity of mangrove forests: A review. Aquatic Botany, 89(2): 128-137.
[7]. Losi, C. J., Siccama, T. G., Condit, R., and Morales, J. E. (2003). Analysis of alternative methods for estimating carbon stock in young tropical plantations. Forest Ecology and Management, 184(1-3): 355-368.
[8]. Adl, H.R. (2007). Estimation of leaf biomass and leaf area index of two major species in Yasuj forests. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(4): 417-426.
[9]. Socha, J., and Wezyk, P. (2007). Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research, 126(2): 263-270.
[10]. Varamesh, S., Hosseini, S.M., Abdi, N., and Akbarian, M. (2009). Increment of soil carbon sequestration due to forestation and its relation with some physical and chemical factors of soil. Iranian Journal of Forest, 2(4): 11-23.
[11]. Panahi, P., Pourhashemi, M., and Hassani Nejad, M. (2011). Estimation of leaf biomass and leaf carbon sequestration of Pistacia atlantica in National Botanical Garden of Iran. Iranian Journal of Forest, 3(1): 1-12.
[12]. Rousta, T., Fallah, A., and Amirnejad, H. (2013). Estimation of carbon storage for Pistachio atlantica Desf. (Case study: Firuzabad Pistachio and Amygdalus forest research, Fars province). Iranian Journal of Forest, 5(2):131-139.
[13]. Alinejadi, S., Basiri, R., Tahmasebi kohyani, P., Askari, Y., and Moradi, M. (2016). Estimation of biomass and carbon sequestration in various forms of Quercus brantii Lindl. stands in Balout Boland, Dehdez. Iranian Journal of Forest, 8(2): 129-138.
[14]. Tekleweini, G., Ababo, W., Goitom, T., Muhamed, A., and Leakemariam, B. (2019). Total volume and aboveground biomass models for Juniperus procera plantation in wondo genet, southern Ethiopia. Open Journal of Forestry, (2019) 9:89-108.
[15]. Andrew, Y. (2010). Carbon estimating of forest biomass for the Clatsop State Forest, Resources Planning Program, 31 pp.
[16]. Charlotte, M.R. (2013). Allometric equations for Ashe juniper of small diameter. Southwestern Naturalist, 58(3): 359-363.
[17]. Evrendilek, F., Berberoglu, S., Taskinsu-Meydan, S., and Yilmaz, E. (2006). Quantifying carbon budgets of conifer Mediterranean forest ecosystems, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 119(1-3): 527-543.
[18]. Bakhtiarvand Bakhtiari, S., and Sohrabi, H. (2012). Allometric equations for estimating above and below-ground carbon storage of four broadleaved and coniferous trees. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 20(3): 481-492.
[19]. Snowdon, P., Raison, J., and Eamus, D. (2002). Protocol for sampling tree and stand biomass. Australian Greenhouse Office Publication, 67 p.
[20]. Niknahad Gharmakher, H., Jafari Foutami, I., and Sharifi, A. (2015). Effects of Grazing Exclusion on Plant Productivity and Carbon Sequestration (Case Study: Gomishan Rangelands, Golestan Province, Iran). Journal of Rangeland Science, 5(2): 122-134.
[21]. Yazdani, S., and Abbasi, A. (2010). Estimating Economic and Environmental Values of Forests: A Case Study of Kheirood Forest in Novshahr. Journal of Agricultural Economics Research, 2(4): 33-54.