نویسنده = امیر اسلام بنیاد
تعداد مقالات: 7
1. برآورد موجودی و ارزش اقتصادی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس (M. Bieb Juniperus excelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان

دوره 72، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 301-311

محمد مقصودلونژاد؛ امیراسلام بنیاد؛ شعبان شتایی


3. طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 667-677

رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی


5. ارزیابی فراوانی‏ ها در برآورد تنوع گونه ‏های درختی در جنگل‏ های تخریب‌یافته (مطالعة موردی: جنگل ‏های کوهمیان، آزادشهر، استان گلستان)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 971-979

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ حسن پوربابایی؛ محبوبه محبی بیجارپس