کلیدواژه‌ها = گیلان
مقایسۀ عملکرد گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر در استان گیلان

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 201-211

منصور صالحی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ بیت الله امان زاده؛ سیدعبداله موسوی کوپر


بررسی جنگلکاری گونۀ ون (Fraxinus excelsior) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: منطقۀ دولی‌چال ماسوله، استان گیلان)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 421-430

رقیه علی زاده بنوتی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محبوبه محبی بیجارپس


ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (بررسی موردی شرکت سهامی جنگل شفارود)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 261-272

مهرداد نیکوی؛ الهه شکارسری؛ علی صیادی


طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 667-677

رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی