مقایسۀ عملکرد گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

به‌منظور دسترسی به مناسب‌ترین کلن‌های صنوبر با هدف توسعۀ فعالیت‌های زراعت چوب در مناطق جلگه‌ای استان گیلان، 12 کلن مختلف صنوبر از گروه‌های اورامریکن، دلتوئیدس و دو رگ در نهالستان (نهال‌های یک‌ساله) و عرصۀ صنوبرکاری (درختان سه‌ساله) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1397 در ایستگاه تحقیقات زراعی لشت‌نشای گیلان بررسی شد. در پایان دورۀ رویش، درصد زنده‌مانی، قطر یقه و ارتفاع نهال‌های یک‌ساله در نهالستان و همچنین درصد زنده‌مانی، قطر برابرسینه و ارتفاع درختان سه‌ساله در عرصۀ صنوبرکاری اندازه‌گیری شدند. تجزیۀ واریانس داده‌های به‌دست‌آمده از درصد زنده‌مانی، قطر و ارتفاع کلن‌های مختلف تحت بررسی نشان داد که بین درصد زنده‌مانی درختان سه‌ساله و قطر نهال‌های یک‌ساله در کلن‌های بررسی‌شده تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، اما بین درصد زنده‌مانی و ارتفاع نهال‌های یک‌ساله و همچنین قطر و ارتفاع درختان سه‌ساله در کلن‌های تحت بررسی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. بدین ترتیب کلن‌هایP. deltoides Marquette ، P. deltoides 92/258، P.eur. Blanc du poitou و P. deltoides 92/160 در یک گروه دارای بیش­ترین و کلن P. x. 87m.119 دارای کم­ترین زنده‌مانی و کلن‌های P. deltoides Marquette و P. deltoides 92/258 به‌ترتیب دارای بیش­ترین و کم­ترین رویش ارتفاعی در نهالستان بودند. همچنین بررسی قطر برابرسینه و ارتفاع درختان سه‌ساله نشان داد که کلن‌های P. deltoides 92/258 وP.eur.I-Sieres به‌ترتیب بیش­ترین و کم­ترین قطر را داشتند ضمن آنکه کلن P. deltoides 92/258 از نظر ارتفاع در مقایسه با دیگر کلن‌ها از موقعیت برتری برخوردار بود، کلن P.eur. Blanc du poitou از نظر رشد ارتفاعی قابل رقابت با کلن‌های دیگر نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Yield comparison of different poplar species and clones in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Mansour Salehi 1
  • Mehrdad Ghods khah 2
  • Beitollah Amanzadeh 3
  • Seyyed Abdollh Mousavi Coopar 3
1 Ph.D. Student of Forestry and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Rasht, I.R. Iran
2 Assoc. Prof, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, I.R. Iran
3 Assist. Prof., Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Guilan, Rasht, I.R. Iran
چکیده [English]

In order to access the most suitable poplar clones for the purpose of expanding wood farming activities in the lowland areas of Guilan province, twelve different poplar clones from euramericana, deltoides and hybrid poplars were studied in nursery (annual seedlings) and poplar plantation (three-year-old trees). This study was carried out in a Randomized Complete Block Design with three replications at Fakhr Abad research station in 2019. Survival percentage, diameter and height of one-year-old seedlings in nursery as well as survival percentage, diameter at breast height and height of three-year-old trees in poplar plantation were measured at the end of the growing season. Analysis of variance of data obtained from survival percentage, diameter and height of different studied poplar clones showed that there was no significant difference between survival rate of three-year-old trees and diameter of one-year-old seedlings, but there was a significant difference between survival rate and height of one-year-old seedlings and diameter and height of three-year-old trees. Thus P. deltoides Marquette, P. deltoides 92/258, P.eur. Blanc de poitou and P. deltoides 92/160 clones in a group with the highest and P. x. 87m.119 had the lowest survival rate, and P. deltoides Marquette and P. deltoides 92/258 clones had the highest and lowest height growth in nursery, respectively. Also, the study of diameter at breast height and height of three-year-old trees showed that P. deltoides 92/258 and P.eur. I-Sieres had the highest and the lowest diameters, respectively. P.eur. Blanc de poitou clone was not competitive with other clones in height.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clone
  • growth
  • Guilan
  • poplar
  • yield
[1]. Ghasemi, R., and Modir Rahmati, A.R. (2004). Investigation on adaptability and wood production of different poplar clones (closed crown) in Karaj City. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(3): 359-390.
[2]. Calagari, M. (2019). Introduction of high wood production poplar clones for cultivation in the north of country. Iran Nature, 3(2)9: 50-58.
[3]. Rostamikia, Y., Modir Rahmati, A.R., and Tabari Kochaksaraie, M. (2017). Growth characteristics of native and exotic clones of poplar in Ardabil nursery. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 30(2): 379-392.
[4]. Goodarzi, G.R., Modir Rahmati, A.R., and Ahmadloo, F. (2013). Investigation on adaptability of open crown poplar clones in Markazi province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(2): 256-267.
[5]. Jahanpour, F., Derikvandi, A., Ramak, P., Ghasemi, R., Calagari, M., and Karimian, R. (2019). Investigation on adaptation and growth characteristics of different closed-crown poplar clones under climatical conditions of Khorram Abad. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(4): 471-482.
[6]. Bozorgmehr, A., Modir Rahmati, A.R, Ghasemi, R., and Abedi, K. (2002). Collection and investigation of native and non-native poplar in northern Khorasan- Bojnord. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 8(1): 125-160.
[7]. Khanjani Shiraz, B., Hemmati, A., Pourtahmasi, K., and Sardabi, H. (2014). Growth comparison of different poplar clones, planted on lowlands of west Guilan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 21(3): 557-572.
[8]. Kalantary, S.A.A., Sadeghi, S.E., Babormad, M., and Bozorgmehr, A. (2014). Comparative study of performance and resistance of ten poplar clones against two key pests Paranthrene tabaniformis and Cerura vinula in north Khorasan province. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(1): 38-43.
[9]. Lashkarblouki, E., Kahneh, E., Mosavi Kopar, A., and Amanzadeh, B. (2016). Adaptability of new open crown poplar clones in Lasht-e Nasha area, Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 24(4): 646-655.
[10]. Yousefi, B., and Modir Rahmati, A.R. (2007). Compatibility experiment of 10 poplar clones for introducing of most suitable clones to executive unit in Kurdistan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 15(3): 253-267.
[11]. Modir Rahmati, A.R., and Bagheri, R. (2006). Determination of the adaptive and productive clones of poplar at four-year short-rotation system. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(2): 100-115.
[12]. Daneshvar, H.A., Modir Rahmati, A.R., and Feizi, M.T. (2009). Growth characteristics of different Poplar clones in the selection nurseries in Esfahan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 17(1): 10-24.
[13]. Goodarzi, G.R., and Modir Rahmati, A.R. (2002). An investigation on one-year old seedlings of different poplar clones at selection nurseries of Markazi province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 9(1): 37-82.
[14]. Lashkarblouki, E., Ghasemi, R., Mosavi Kopar, S.A., Kahneh, E., and Amanzadeh, B. (2018). Study on phonology and growth characteristics of new poplars clones in Safrabasteh, Gilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(1): 48-59.
[15]. Mousavi Kopar, S.A., Modir Rahmati, A.R., Lashkarbolouki, E., and Kahneh, E. (2011). Adaptation of Poplar clones in Safrabasteh, Guilan province. Iranian Journal of Forestry and Poplar Research, 19(2): 326-339.
[16]. Ghasemi, R., Asadi, F., and Torabi, A. (2010). Evaluation of height and diameter growth of indigenous and exotic poplar clones in one growing season. Iranian Forest Journal, 1(4): 333-343.
[17]. Mokhtari, J., and Modir Rahmati, A.R. (2006). Determination of suitable poplar clones in short rotation system in Chamestan. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14(2): 135-147.
[18]. Amin Amlashi, M., and Salehi, M. (2011). Qualitative and quantitative evaluation of seedlings of 10 top Poplar clones at the nursery in Guilan province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 19(2): 268-278.
[19]. Mokhtari, J., Soltani, A., Tabari Kocheksaraee, M., and Sadati, S.E. (2018). Quantitative and qualitative study and index choice to compare four eastern cottonwood (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) stands in Gilan and Mazandaran. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(3): 368-381.
[20]. Solgi, S., Salehi, A., Alavi, S.J., Pourbabaei, H., and Shabanpour, M. (2016). Evaluation of poplar (Populus deltoids Marsh.) stands height growth using a Generalized Additive Model (Case study: Guisoum & Haft-Daghanan region, Guilan province). Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 24(2): 366-378