ارزیابی سلامت و ایمنی شغلی کارگران جنگل (بررسی موردی شرکت سهامی جنگل شفارود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

به‌دلیل کمبود اطلاعات علمی در زمینۀ سلامت و ایمنی شغلی و نیز بروز حوادث و مشکلات برای کارگران جنگل، این تحقیق روی کارگران شرکت سهامی جنگل شفارود در جنگل‌های غرب استان گیلان انجام گرفت. سلامت و ایمنی شغلی، رضایت از کار و شاخص خستگی از کارِ کارگران جنگل با استفاده از پرسشنامۀ جمع‌آوری و عوامل مؤثر بر آنها بررسی شد. به این منظور 100 کارگر به‌طور تصادفی انتخاب و نظر آنان از راه مصاحبه جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که 54 درصد کارگران در حین کار آسیب دیده بودند که بیشترشان کارگران قطع و خروج بودند. 20 درصد آنان، علی‌رغم اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی برای جلوگیری از حوادث کار از هیچ یک از وسایل ایمنی استفاده نکرده بودند. سطح رضایت کارگران در گروه‌های کاری با آزمون فریدمن مقایسه شد و نتایج نشان داد که گروه‌های قطع و خروج نارضایتی بیشتری در مقایسه با دیگران داشتند و مهم‌ترین دلیل آن هم حقوق کم و سنگین بودن کار بود. سن، سابقۀ کار کارگران و نوع کار از مهم‌ترین عواملی بودند که بر رضایت از کار تأثیر منفی داشتند. نتایج تحقیق شاخص خستگی تجمعی نشان داد که احساس اضطراب و افسردگی از گروه جنبه‌های روانی کار و اختلالات جسمی و خستگی عمومی از جنبه‌های فیزیکی بیشتر از مقادیر استاندارد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occupational health and safety assessment of forestry workers ( case study: Shafaroud forest company )

نویسندگان [English]

  • M Nikooy 1
  • E. Shekarsari 2
  • A. Sayadi 3
چکیده [English]

Due to lack of scientific information regarding to health and safety and in spite of the accidents and health problems of forest workers, this study was carried out on forestry workers of Shafaroud forest company in the west forest of Guilan province. Occupational health and safety, job satisfaction and cumulative fatigue symptoms of forest worker and effective factors on them were analysed by questionnaire. For this purpose, 100 workers were randomly selected and their response were gathered by interview method. 54 percent of workers were hurt on the job and the majority of them were felling and skidding workers. Although the use of safety devices are necessary to prevent the accidents, 20% of workers did not have the personal protective equipment. The employee job satisfaction in working groups were compared using Friedman test. The results showed that the felling and skidding workers had the highest dissatisfaction index compared with others. The most important reasons for worker dissatisfaction were the low wages and heavy work. Age, work experience, and type of work were the most important factors having a negative impact on job satisfaction. The study result for cumulative fatigue symptoms index showed that the value of feelings of anxiety and depression of psychological aspects and physical disorders, general fatigue from the physical point of view, were more than the standard values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questionnaire
  • Cumulative fatigue
  • Job satisfaction
  • Safety and health
  • Forestry worker
  • Guilan