نویسنده = رامین نقدی
تأثیر پوشش لاشبرگ و مازاد مقطوعات بر مقدار رواناب و رسوب در ترانشه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 395-405

سیدرضا جوادی؛ رامین نقدی؛ مهرداد نیکوی؛ مهرداد میرزایی


تأثیر سطوح مختلف روشنه بر فعالیت‌های زیستی و آنزیمی خاک در جنگل‌های راش (مطالعه موردی: سری 7 شن‌رود، سیاهکل)

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 301-310

فرحمند فرضعلیزاده؛ وحید همتی؛ میرمظفر فلاح چای؛ رامین نقدی


آثار کوتاه‌مدت ساخت جوی- پشته بر خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوب‌کشی پس از بهره‌برداری

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 213-224

مهسا هاشمی؛ مهرداد نیکوی؛ علی صالحی؛ رامین نقدی