نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 7
1. بررسی عملکرد روش‌های گزینش متغیر در مدلسازی توان تولید رویشگاه راش شرقی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 441-449

سمیه دهقانی نژاد؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی


2. تأثیر دارواش بر صفات روزنه، عدم تقارن و شاخص ویژة سطح برگ گونة انجیلی

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-29

حامد یوسف زاده؛ حورا مومنی؛ سید محسن حسینی


5. بررسی عوامل تنظیم‌کنندة نرخ تجزیة لاشبرگ در تودة دست‌کاشت نوئل خالص منطقة لاجیم

دوره 69، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 433-442

فرهاد قاسمی؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سید محسن حسینی


6. ارزیابی مقاومت به خشکی در گلابی جنگلی (Pyrus boisseriana Buhse.)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-110

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ مهدی رهایی


7. تاثیر تیمار مدت زمان چینه سرمایی بر تغییرات جوانه‌‌زنی بذر گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill

دوره 65، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 431-438

ندا سخاوتی؛ سید محسن حسینی؛ مسلم اکبری‌نیا