نویسنده = morteza Nazerian
مدلسازی خصوصیات فیزیکی تخته خرده‌چوب ساخته‌شده از ساقۀ کلزا با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی:MLP، RBFN و ANFIS

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 179-188

مرتضی ناظریان؛ سجاد اکبری؛ حسین کرمانیان؛ مسعود هاشمی