دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی روند تغییرات خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh) در طول زمان و میزان کلروفیل برگ در غلظت‌های مختلف پساب آب‌شیرین‌کن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

سینا بهروزی خورگو؛ حسین پرورش؛ مریم مصلحی؛ آژیر خلیل آریا