کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های مقاومتی
تأثیر افزودن خمیر سودای سرد جلبک سبزکلادوفورا به خمیر NSSC بر ویژگی‌های کاغذ فلوتینگ

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 407-418

مینا واحد؛ قاسم اسدپوراتویی؛ نورالدین نظرنژاد