کلیدواژه‌ها = ظرفیت زراعی
تأثیر قارچ‏های میکوریز آربوسکولار بر صفات مورفولوژیکی نهال‏های یک‏ساله محلب (Cerasus mahaleb L.) تحت تنش خشکی

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-28

مسعود اسماعیلی شریف؛ بهمن زمانی کبرآبادی؛ محسن دهقانی


تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی دانهال‌های گردو (Juglans regia L.)

دوره 69، شماره 3، آذر 1395، صفحه 511-521

نسرین سیدی؛ احمد علیجانپور؛ عباس بانج شفیعی؛ هادی بیگی حیدرلو