نویسنده = طاهره علی زاده
اثر دو گونة کهور ایرانی (Prosopis cineraria) و کهور آمریکایی (P. juliflora) بر کیفیت خاک در ناحیة صحارا- سندی ایران (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 76، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 299-311

محمد بیرانوند؛ محمد متینی زاده؛ سید موسی صادقی؛ طاهره علی زاده؛ الهام نوری؛ هادی درودی


تأثیر ویژگی‌های ساختاری جنگل بر برخی مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در توده‌های جنگلی استان کردستان

دوره 74، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 469-483

مازیار حیدری؛ مریم تیموری؛ مهدی پورهاشمی؛ طاهره علی زاده؛ سید محمد خالد هدایتی پور


اثر زوال درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر مشخصه‌های خاک رویشگاه (مطالعۀ موردی: کوهمره‌سرخی، استان فارس)

دوره 74، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-110

مهرداد زرافشار؛ مریم تیموری؛ مهدی پورهاشمی؛ طاهره علیزاده؛ سید کاظم بردبار؛ محمد جواد روستا؛ علیرضا عباسی