نویسنده = ���������� �������� ����������
تأثیر شیب دامنۀ بالادست جادۀ جنگلی بر مقدار رواناب و هدررفت خاک (مطالعۀ موردی‌: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 105-115

مصطفی مقدمی راد؛ احسان عبدی؛ محمدهادی معیری؛ حجت قربانی واقعی