نویسنده = مصطفی مرادی
تنوع زیستی و کلنیزاسیون قارچ‌های میکوریز آربوسکولار با برخی گونه‌های جنگلی زاگرس

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 35-47

ناهید جعفریان؛ جواد میرزایی؛ مصطفی مرادی؛ مهدی حیدری


بررسی ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی خاک در رویشگاه‌های گونۀ انارشیطان(Tecomella undulata) در استان بوشهر

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 273-280

زهرا ذولفقاری؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ اکبر قاسمی