بررسی ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی خاک در رویشگاه‌های گونۀ انارشیطان(Tecomella undulata) در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان

4 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک از عوامل مهم در ظهور و پراکنش گیاهان به‌شمار می‌روند که با آگاهی از آنها می‌توان شیوه­های مدیریتی بهتری را برای افزایش تولید جنگل‌ها ارائه کرد. هدف این تحقیق، تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در توده­های انارشیطان در استان بوشهر است. بدین منظور دو عرصه به مساحت‌های 2 و 10 هکتار به‌ترتیب در مناطق شهنیا و علی‌آباد انتخاب شدند. برای نمونه‌برداری خاک از روش تصادفی استفاده شد؛ بدین صورت که ابتدا شبکه‌های 25×25 و 100×50 متر به‌ترتیب در مناطق شهنیا و علی­آباد پیاده شده و 20 و 30 نمونه خاک به‌ترتیب در این منطقه­ها از عمق­های 5-0 و 20-5 سانتی­متری برداشت شد. نتایج بررسی شرایط خاک رویشگاه گونۀ انارشیطان در مناطق بررسی‌شده نشان داد که این گونه در خاک‌هایی با بافت سبک شنی و لومی– شنی و pH خنثی استقرار پیدا می‌کند. همچنین این گونه قادر به تحمل هدایت الکتریکی بیش از ds/m 535 در مناطق مورد بررسی است. از میان متغیرهای خاک فسفر، مادۀ ­آلی، ازت، سیلت و پتاسیم و رس مهم­ترین عوامل مؤثر در توسعه و گسترش این گونه است. نتایج کمّی درختان نیز نشان داد که قطر برابرسینۀ درختان در رویشگاه شهنیا نسبت به رویشگاه علی‌آباد بیشتر و دارای اختلاف معنی‌دار است، درحالی که بین ارتفاع کل درختان در مناطق بررسی‌شده اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of soil physicochemical properties of Tecomella undulata in Busher province

نویسندگان [English]

  • M. Moradi 2
  • R. Basiri 3
چکیده [English]

Soil physicochemicalproperties are important factors in plant establishment. Therefore, knowing its properties can improve the forest management practice for having more forest production. The objective of the present study is to determine the soil physicochemicalproperties of Tecomella undulata stands in Bushehr province. For this purpose, two sites including Shahnia (2 ha) and Ali-Abad (10 ha) in Bushehr province were selected. 20 and 30 soil samples were systematically taken from two depths (0-5 and 5-25 cm) using 25 × 25 and 50 × 100 meter grids in Shahnia and Ali-Abad, respectively. Soil physicochemicalproperties results revealed that T. undulata prefers sandy and loam- sandy soils with neutral pH. Also, this species can tolerate more than 535 ds/m soil electrical conductivity in the studied sites. Soil phosphorus, bulk density and clay are the most important factors effecting the T. undulata distribution. Results of quantitative parameters showed that diameters at breast height in Shahnia are significantly more than Ali-Abad. While no significant difference was observed among tree heights in the studied sites. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr
  • Site demand
  • Soil
  • Soil chemical properties
  • Tecomella undulata