شناسایی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار همزیست با گونه‌های گیاهی در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا، بهبهان

چکیده

این تحقیق به‌منظور شناسایی قارچ‌های میکوریزی همزیست با گونه‌های گیاهی در منطقۀ‌ مانشت و قلارنگ انجام گرفت. برای این منظور 60 قطعه نمونۀ 400 متر مربعی به روش ترانسکت در منطقۀ تحقیق پیاده و در داخل آنها با استفاده از چهار میکروپلات 1 متر مربعی، گونه‌های علفی شناسایی شد. همچنین برای شناسایی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار در منطقۀ تحقیق نمونه‌های خاک از عمق 20-0 سانتی‌متر جمع‌آوری شد. جداسازی اسپور میکوریزی توسط الک‌ تر و به روش سانتریفیوژ انجام گرفت و سپس قارچ‌های میکوریز براساس خصوصیات ریخت‌شناسی اسپور شناسایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقۀ تحقیق، 35 گونه قارچ میکوریز متعلق به هفت خانواده و 10 جنس وجود دارد. جنس‌های Glomus با 48/73 درصد و Entrophospora با 0/1 درصد به‌ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را در این منطقه داشتند، علاوه‌بر این، گونه Glomus rubiforme با 88/33 درصد و گونه Funneliformis mosseae با 1/66 درصد به‌ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند. همچنین در این مطالعه 44 گونۀ گیاهی متعلق به 32 جنس و 17 خانواده شناسایی شد. خانواده‌های Gramineae، Fabaceaeو Compositae فراوان‌ترین خانواده در بین گونه‌های گیاهی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of arbuscular mycorrhizal fungi associated with plant species in the Manesht and Ghalarang protected area

نویسندگان [English]

  • J. Mirzaei 1
  • S. Dostcami 2
  • M. Moradi 3
1 Assoc. Prof., Department of Forest science, Faculty of Agriculture, Ilam University, I.R. Iran
2 M.Sc. Student of Forestry, Department of Forest Science, Faculty of Agriculture, Ilam University, I.R. Iran
3 Assis. Prof., Department of Forestry, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, I.R. Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identify the arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in Manesht and Ghalarang protected area. For this purpose, 60 plots (400 square meters) were laid out using transect method. In each plot, four micro-plots (one square meter) were established and plant species were identified in these micro-plots. Soil samples were also taken from 0-20 cm depth. Spore extraction was done by wet sieving followed by centrifuge. Then AMF identification was carried out by morphological features of spores. Our result showed that 35 AMF species belonged to the seven families and 10 genera in the studied area. Glomus and Entrophospora with 48.73 and 0.1 percent were the most and least abundant genus, respectively in the studied area. Also, Glomus rubiforme with 88.33 percent and Funneliformis mosseae with 1.66 percent were the most and least frequent species, respectively. In the present study 44 plant species belonging to 32 genera and 17 families were identified. Gramineae, Fabaceae, and Compositae were more abundant families between the studied families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam
  • Forest
  • Mycorrhizal fungi
  • Herbaceous