نویسنده = �������� ���������������� ������������
بررسی جنگلکاری گونۀ ون (Fraxinus excelsior) در شرایط مختلف فیزیوگرافی (مطالعۀ موردی: منطقۀ دولی‌چال ماسوله، استان گیلان)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 421-430

رقیه علی زاده بنوتی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ محبوبه محبی بیجارپس