نویسنده = مهرداد قدس خواه دریایی
بررسی تأثیرات زلزلۀ رودبار و منجیل بر رویش درختان زربین (Cupressus sempervirens Var. Horizontalis) با روش گاه‌شناسی درختی

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-157

نسرین آهوقلندری؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ ابوذر حیدری صفری کوچی


مقایسۀ عملکرد گونه‌ها و کلن‌های مختلف صنوبر در استان گیلان

دوره 73، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 201-211

منصور صالحی؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ بیت الله امان زاده؛ سیدعبداله موسوی کوپر


بررسی ارتباط ویژگی آوندها و اشعه چوبی با فراوانی بیماری مرگ هلندی در درختان خانوادۀ نارون

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 453-462

جواد ترکمن؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ شقایق ذولقدری