نویسنده = �������� ������ ������������������ ��������