نویسنده = ������������ ����������
برآورد موجودی و ارزش اقتصادی ذخیرۀ کربن گونۀ ارس (M. Bieb Juniperus excelsa) در رویشگاه چهارباغ گرگان

دوره 72، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 301-311

محمد مقصودلونژاد؛ امیراسلام بنیاد؛ شعبان شتایی


برآورد زی‌تودة روی زمینی جنگل‌های هیرکانی با استفاده از داده‌های راداری Alos-Palsar (مطالعة موردی: شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 3، آبان 1396، صفحه 479-488

مریم پورعظیمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ سارا عطارچی؛ جهانگیر محمدی