پایش خشکیدگی درختان شاخه‌زاد بلوط و اثر آن بر مشخصه‌های برگ و میوه در جنگل‌های زاگرس (پیرانشهر، استان آذربایجان‌غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.

2 بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران.

3 بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22059/jfwp.2024.370039.1273

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسـی وضعیت خشکیدگی درختان بلوط  (Quercus infectoria و Q. libani) جنگل‌های زاگـرس شمالی در استان آذربایجان‌غربی انجام شد. در این راستا، مشخصه‌های کمی و کیفی توده در قطعه‌نمونة یک هکتاری با ابعاد 100 در 100 متر اندازه­گیری و بررسی شدند. در درون قطعه‌نمونة فوق، یک قطعه‌نمونه‌ با سطح شناور به‌صورتی که 100 پایة بلوط در آن قرار بگیرد، برای پایش خشکیدگی درختان پیاده شد. پایش خشکیدگی درختان طی یک دورة چهار‌ساله (1401-1398) در 5 طبقه زوال (1- سالم، 2- سرخشکیدگی تاج، 3- خشکیدگی تاج کمتر از 50 درصد، 4- خشکیدگی تاج بیشتر از 50 درصد و 5- درختان قطع شده)، انجام شد. برای بررسی ارتباط سطح برگ، ابعاد و وزن میوه درختان بلوط در مراحل زوال، در طی سه سال (1400-1398)، هر سال از پنج درخت ثابت، 20 برگ و 25 میوه برداشت گردید و ابعاد و وزن آن‌ها اندازه‌گیری‌ شد. نتایج نشان داد تعداد درختان سالم بین سال‌های 1398 تا 1401 از 94 درصد به 71 درصد کاهش یافته‌ و نه درصد از پایه‌ها در انتهای دورة پایش، قطع شده بودند. نتایج محاسبة میانگین سطح برگ در طول سه سال، روند کاهشی و تفاوت معنی‌داری را نشان داد. به‌جز وزن میوه، سایر ابعاد مورد بررسی در میوه نیز در طول سال‌های پایش، روند کاهشی معنی‌داری را نشان دادند. علی‌‌رغم عدم آلودگی جنگل‌های استان به بیماری زغالی بلوط، متأسفانه روند کاهش درختان سالم و افزایش درختان دارای سطوح مختلف خشکیدگی بسیار نگران‌کننده است. به‌این دلیل، افزایش حفاظت و کاهش عوامل تخریب در این جنگل‌ها باید تشدید گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the dieback of oak trees and its effect on leaf and acorn characteristics in the Zagros forests of Piranshahr, West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Jalal Henareh 1
  • Hassan Jahanbazi Goujani 2
  • Mehdi Pourhashemi 3
  • Zahra Hashemi Khabir 1
1 Forests and Rangelands Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Urmia, Iran.
2 orests and Rangelands Research Department, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shahrekord, Iran.
3 Forest Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agriculture, Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was designed to investigate the dieback of oak (Quercus infectoria; Q. libani) trees in the northern Zagros forests in West Azerbaijan Province. Characteristics of the stand were investigated in a one-hectare sample plot with dimensions of 100 × 100 meters. To monitor dieback, inside the sample, a sub-plot with a floating surface was determined where 100 oak trees could be placed. The dieback was monitored over four years (2019-2022) using a five-level scale: 1) healthy, 2) dieback, 3) crown dieback up to 50%, 4) crown dieback exceeding 50%, and 5) tree cut down. The results showed a decrease in the number of healthy trees from 94% to 71% between 2019 and 2022, with 9% of trees ultimately being cut down. To investigate the relationship between leaf surface and the dimensions and weight of seeds of trees, 20 leaves were selected from five permanent trees, and their surface was calculated annually for three years (2019-2021). Additionally, 25 seeds were harvested, and the dimensions and weight of the seeds were determined annually. The results of calculating the average leaf area over three years showed a significant decreasing trend. Except for seed weight, other dimensions in the seed showed a significant decreasing trend during the monitoring years. Overall, the results showed that despite the absence of oak charcoal disease in the province, the trend of decreasing healthy trees and increasing trees with different levels of dieback is very worrying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • Oak
  • Piranshahr
  • Northern Zagros
[1] Sagheb-Talebi, K., Sajedi, T., & Pourhashemi, M. (2014). Forests of Iran: A Treasure from the Past, A Hope for the Future. Springer, 152 p.
[2] Snyder, J.A., Wasylik, K., Fritz, S.C., & Wright, H.E. Jr. (2001). Diatom-based conductivity reconstruction and palaeoclimatic interpretation of a 40-ka record from Lake Zeribar, Iran. The Holocene, 11(6).
[3] Pourhashemi, M., Jahanbazi Goujani, H., Hoseinzade, J., Bordbar, S.K., Iranmanesh, Y., & Khodakarami, Y. (2017). The history of oak decline in Zagros forests. Iran Nature, 2(1): 30-37.
[4] Kessler Jr. (1989). Some perspectives on oak decline in the 80’s. In: Rink, G., Budelsky, C.A. (Eds.), Proceedings of the Seventh Central Hardwood Conference, Gen. Tech. Rep. NC-132, Carbondale, IL, March 5-8, 1989. USDA Forest Service, North Central Forest Experiment Station, St. Paul, MN, pp. 25-29.
[5] Starkey, D.A., & Oak, S.W. (1989). Site factors and stand conditions associated with oak decline in southern upland hardwood forests. In: Rink, G., Budelsky, C.A. (Eds.), Proceedings of the Seventh Central Hardwood Conference. General Technical Report, NC-132. USDA Forest Service, North Central Forest Experiment Station, pp. 95-102.
[6] Tung, I., Busschkf, H., & Orw, W. (2000). Involvement of' soilborne Phytophthora species in Central European oak decline and the effect of site factors on the disease. Plant Pathology, 49: 706-718.
[7] Moradi, M. J., Kiadaliri, H., Babaie Kafaky, S., & Bakhoda, H. (2021). Zoning of Decline Potential of Persian Oak by TOPSIS Technique and the Factors Affecting it in Ilam Forests. Journal of Environmental Science and Technology, 23(5): 213-227. (In Persian)
[8] Attarod, P., Beiranvand, S., Pypker, T.G., Bayramzadeh, V., Helali, J., Mashayekhi, Z., Fathi, J., & Soofi Mariv, H. (2023). Are precipitation characteristics and patterns impacting oak trees decline in the Zagros region of western Iran?. Caspian Journal of Environmental Sciences, 21(4): 753-765.
 [9] Attarod, P., Sadeghi, S.M.M., Pypker, T.G., & Bayramzadeh, V. (2017). Oak trees decline; a sign of climate variability impacts in the west of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 15(4): 373-384.
[10] Parvaneh, E., Etemad, V., Marvie Mohajer, M.R., Zahedi Amiri, G., & Attarod, P. (2016). The relationships between the rate of oak trees decline and forest types, soil characteristics and topographic conditions in Ghalaje Forests of Kermanshah, west of Iran. Iranian Journal of Forest, 8(3): 263-275. (In Persian)
[11] Hosseinzadeh, J., & Pourhashemi, M. (2015). An investigation on the relationship between crown indices and the severity of oak forests decline in Ilam. Iranian Journal of Forest, 7(1): 57-66. (In Persian)
[12] Zarafshar, M., Negahdarsaber, M., Jahanbazi Gojani, H., Pourhashemi, M., Bordbar, S.K., Matinizedeh, M., & Abbasi, A. (2020). Dieback in pure stands of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) in southern Zagros forests, Kohmareh Sorkhi region of Fars province. Iranian Journal of Forest, 12(2): 291-303. (In Persian)
[13] Haidari, M., Pourhashemi, M., & Jahanbazy Goujani, H. (2023). Annual changes of oak decline in the forests of Kurdistan province. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 20(2): 235-247. (In Persian)
[14] Hosseini, A., & Jahanbazy, H. (2023). Four-year monitoring of crown dieback to determine the characteristics of Persian oak trees susceptible to crown dieback. Iranian Journal of Forest and Wood Products, 76(2). (In Persian)
 [15] Henareh Khalyani, J., Namiranian, M., Heshmatolvaezin, S.M., & Feghhi J. (2012). Development and evaluation of local communities incentive programs for improving the traditional forest management: A case study of Northern Zagros forests, Iran. Journal of Forestry Research, 25(1): 205-210.
[16] Henareh Khalyani, J., Ahmadi Sani, N., & Rashidi, F. (2022). Mapping of the distribution and canopy density of Northern Zagros forests using Sentinel-2 satellite images in the West Azerbaijan province, Iran. Journal of Renewable Natural Resources Research, 13(1): 51-65. (In Persian)
[17] Henareh Khalyani J., & Pourhashemi M. (2021). The need to develop a strategic plan for the restoration and development of the country's forests in line with the UN Decade of Ecosystem Restoration (2021-2030). Iran Nature, 6(1): 25-33. (In Persian)
[18] Iranmanesh, Y., Henareh Khalyani, J., Pourhashemi, M., & Jahanbazi, H. (2021). Introduction of leaf surface measurement applications, technical publication. Forest and Rangeland Research Institute of Iran, Agricultural Research and Education and Extension Organization, 152 p.
 [19] hoseini, A. (2015). Leaf morphological and physiological responses of Persian oak trees in oak decline affected stands, Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 23(2): 288-298.
[20] Hosseinzadeh, J. (2015). Relationship between stand growth form and spread of decline in oak forests of Ilam Province, Iran. International Journal of Review in Life Sciences, 5(5): 840-844.
[21] Jahanbazy Gojani, H., Iranmanesh, Y., Talebi, M., & Mahinpour, H. (2017). Zoning of tree and shrub species decline in the forests of Chaharmahal va Bakhtiari Province. The first conference of natural resources and sustainable development in central Zagros. Shahrekord University.
[22] Zarafshar, M., Teimouri, M. Pourhashemi, M., Alizadeh, T., Bordbar, S.K., Rousta M.J., & Abbasi, A. (2020). The impact of Brant`s oak (Quercus brantii Lindl.) decline on stand soil characteristics (Case study: Kohmareh Sorkhi, Fars Province). Journal of Forest and Wood Products, 74(1): 97-110. (In Persian)
[23] Khanhasani, M., Jahanbazi, H., Safari, H., & Rahimi, H.A. (2022). The Effect of Different Levels of Decline on Leaf and Seed Morphological Characteristics of Quercus brantii Lindl. in the Zagros forests - Kermanshah Province. Ecology of Iranian Forest, 10(20): 99-109. (In Persian)
[24] Derikvand, R., & Zolfaghari, R. (2014). Effects of some ecological factors on seed and germination characteristics of Cupressus Sempervirens L. Var. horizontalis: A case study in Tange Soulak Forest Reserve, Kohgiluyeh and Boye r-Ahmad Province, Iran. Iranian Journal of Applied Ecology, 2(6): 65-74 (In Persian)
[25] Rahimi, H., Jahanbazy Goujani, H., Pourhashemi, M., Khanhasani, M., Safari, H., & Jalilian, N. (2022). The trend of dieback and decline of oak forests (Case study: Totshami and Barzeh forests of Kermanshah Province). Iran nature, 7(5): 35-40. (In Persian)