ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22059/jfwp.2023.358589.1253

چکیده

بازیافت پسماند هرس درختان، می‌تواند مقرون به صرفه‌، کاهش هزینه‌های مدیریت شهری و ایجاد درآمد پایدار شود. در این مطالعه، تولید کف‌پوش از تخته‌های OSB تولید‌شده از هرس درختان شهری و باغی مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور، دو نوع کف‌پوش تخته تراشة جهت‌دار تولید شد که نوع B از 55 درصد هرس درختان شهری و 45 درصد هرس درختان باغی و نوع T از 100 درصد هرس درختان باغی و رزین اوره فرمالدئید ساخته شد. میزان رطوبت کیک در دو سطح 12 و 14 درصد و میزان رزین در دو سطح 10 و 12 درصد در نظر گرفته شد. آزمون‌های ترشوندگی سطح، مقاومت به ضربة سقوط آزاد، سختی سطح، بارگذاری متمرکز و مقاومت به سایش بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام شد. نتایج نشان داد که نوع T در آزمون ترشوندگی سطح، مهارشده از جذب رطوبت و واکشیدگی کمتری برخوردار بود. همچنین در آزمون ضربة سقوط آزاد، سختی سطح و سایش، نسبت به سایر نوع‌ها، عملکرد بهتری داشت. همچنین در آزمون بارگذاری متمرکز، نوع T در نقطة 2 مقاومت بهتری نسبت به سایر گزینه‌ها از خود نشان داد. درنهایت، تولید کف‌پوش با 100 درصد تراشة هرس درختان باغی، 12 درصد رزین اوره فرمالدئید و 14 درصد رطوبت کیک، بهترین نتیجه را به‌همراه داشت. بر اساس نتایج، این امکان وجود دارد که از هر چهار نوع کف‌پوش (Finish Floor) در شرایط مرطوب جوی و محیط‌هایی با تردد بالا مانند ساختمان‌های صنایع، شرکت‌ها و مسکونی استفاده کرد. پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی از زیست‌توده هرس درختان در تولید تخته‌های مهندسی‌شده دیگر استفاده گردد تا جنگل‌ها به‌عنوان منبع تأمین‌کننده اکسیژن و زیستگاه انواع گونه‌های جانوری، حفظ شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Making Flooring (Finish Floor) oriented cashing board of urban and garden pruning with urea formaldehyde adhesive

نویسندگان [English]

  • Mohammad Manafi Dastjerdi 1
  • Abbas Rohani 1
  • Hamid Zarea Hosseinabadi 2
  • Mohammadali Ebrahimi Nik 1
1 Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Wood and Paper Science and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the production of flooring from oriented strand board (OSB) made with urban and garden tree pruning waste, with the aim of reducing urban management costs and creating stable income. Two types of directional chipboard flooring were produced: "B," using 45% garden tree pruning and 55% urban tree pruning, and "T," using 100% garden tree pruning and urea formaldehyde resin. The study varied the percentage of resin in two levels (10% and 12%) and the percentage of cake moisture in two levels (12% and 14%). Several tests were conducted based on international flooring standards, including surface wettability, free fall impact resistance, surface hardness, concentrated loading, and abrasion resistance. The results showed that OSB type T flooring had less moisture absorption and shrinkage in the surface wettability test, while T-type OSB flooring had better surface hardness, wear resistance, and resistance to force in the concentrated load test at point 2 compared to other types. The study concludes that producing flooring with 100% garden tree pruning chips, 12% urea formaldehyde resin, and 14% cake moisture can yield the best results. Based on the results, it is possible to use all four types of finished flooring in humid climates and high-traffic environments such as industrial buildings, companies, and residences. It is suggested that the biodegraded pruning of trees be used in the production of other engineered boards to preserve forests as the source of oxygen and habitat for animal species. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • OSB
  • Surface wetting
  • Biomass
  • Abrasion resistance
  • Falling-ball indentation
[1]. Azizi Mossello, A., Rezayati-Charani, P., & Mehri, F. (2022). Using Conocarpus erectus Tree pruning Residue for Paper product. Journal of Environmental Science and Technology, 23(11): 177-188. (In Persian).
[2]. Mohammed Lu, A., Qalandari, A., & Ebadi, B. (2015). Investigating the use of lesions from trees and lesal lesions in the preparation of wooden panels. National Conference on Wood and LigoSozelsey Products. Holder of Gonbad Kavous University of Wood and Paper Science and Technology. Gorgan. May 17. pp.
1-8. (In Persian).
[3]. Kargarfard, A., & Nourbakhsh, A. (2004). Use of waste from grape trees in the preparation of particleboard. Journal of Iranian Wood and Paper Science Research, 19(2): 159-174. (In Persian)
[4]. Feizi, M., & Jalali, A. (2019). Optimal use of pruning and branches of trees. The 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment. Executive Officer of Conference Secretariat. February 28. Hamedan. pp: 1-13. (In Persian)
[5]. Ramtin, A., Dadkhahi tehrani, B., & Dossthoseini, K. (2008). Investigation Of press Temperature And press Time On Physical And Mechanical Properties Of OSB Board Made of Aspen. Journal of Iranian Wood and Paper Science Research, 23(28): 74-82. (In Persian)
[6]. Gilan Yarpur, N., Najafi, A., Spinley, R., & Cash, R. (1401). Wooden exploitation of residues from grape trees for use in the petroleum boards industry. Journal of Iranian Forests, 10(19): 164-170. (In Persian)
[7]. Restagor, N., Akbari, S., & Humans, F. (2019). Investigating the factors affecting the physical and mechanical properties of hard fibers suitable for flooring with response level (RSM). Journal of Forest and Wood Products, 72(2): 170-159. (In Persian)
[8]. Li, X., Li, L., Li, N., Bao, M., Bao, Y., Wu, Z., Wang, J., Rao, F., Chen, Y.. (2022). Sustainable production of engineered bamboo scrimber composites for construction and flooring applications. Construction and Building Materials, 347(12): 1-9.
[9]. Acuña, L., Sepliarsky, F., Spavento, E., Martínez, R., & Balmori, J.-A. (2020). Modelling of Impact Falling Ball Test Response on Solid and Engineered Wood Flooring of Two Eucalyptus Species. Journal Forests, 11(9): 1-19.
[10]. ASTM D2394-05. (2011). Standard Test Methods for Simulated Service Testing of Wood and Wood-Base Finish Flooring: 1-11.
[11]. ASTM-D1037. (2012). Standard Test methods for evaluating properties of wood-base fiber and particle panel materials 1. https://tajhizkala.ir/doc/ASTM/D1037-12.pdf.
[12]. ISO 7784-1. (2016). Paints and varnishes-determination of resistance to abrasion - Part 1: method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen: pp. 1-20.
[13]. National Standard of Iran No. 1-21373. (2016). Paintings and polished - Measurement of resistance to the third part (method of wheels covered with sandpaper and rotating test). National Iranian Standard Organization.
[14]. BS EN300. (2006). Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications. European Committee for Standardization. National Members CEN. (In Persian)
[15]. Almahallawi, T. (2018). Flooring systems from locally grown Casuarina wood: Performance evaluation based on simulated in-service testing. Master's Thesis, the American University in Cairo. AUC Knowledge Fountain: pp. 1-109.
[16]. Sepliarsky, F., Acuña, L., Balmori, J.-A., Martínez, R., & Spavento, E. (2022). Modeling of Falling Ball Impact Test Response on Solid, Veneer, and Traditional Engineered Wood Floorings of Several Hardwoods. Journal of Forests, 13(2): 1-14.
[17]. Oliveira, M., Silva, J., Hein, P., & Lima, J. (2019). Establishment of quality classes for hardwood floorings by simulated use. Journal Cerne, 25(1): 1-5.
[18]. Costa, A., Oliveira, A., Pereira, B., Silva, J., Oliveira, M., & Xavier, C. (2021). Quality of tropical hardwood floors. Journal Revista Árvore, 5(3): 1-10.