ارزیابی بلندمدت احیای پوشش گیاهی مسیرهای چوبکشی بعد از عملیات چوبکشی (مطالعة موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

10.22059/jfwp.2023.358785.1252

چکیده

مدت زمان احیای مسیرهای چوبکشی بعد از عملیات بهره ­برداری به‌منظور بازیابی پوشش گیاهی در راستای حفظ جنگل­ ها اهمیت ویژه­ای دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی بلندمدت احیای پوشش گیاهی مسیرهای چوبکشی بعد از عملیات چوبکشی در جنگل خیرود بود. بدین‌منظور تعداد 54 قطعه نمونه (1×1 متری) به‌صورت تصادفی شامل 27 قطعه در مسیرهای چوبکشی با سن بهره ­برداری 5، 10، 15 سال با سه شدت ترافیک کم، متوسط، زیاد و 27 قطعه نمونة شاهد با فاصله 10 متر از مسیر چوبکشی موازی همان مسیرهای برداشت شد و کلیة گیاهان درون قطعات نمونه شناسایی و فراوانی آن­ ها شمارش و گونه ­ها به تفکیک علفی و درختی و خانوادة آن‌ها شناسایی شدند. نتایج نشان داد از میان سه تیمار بررسی شده (شدت ترافیک، سن بهره ­برداری و اثر متقابل ترافیک × سن بهره­ برداری)، عامل شدت ترافیک به‌تنهایی بر احیای پوشش گیاهی در مسیر چوبکشی تأثیر معنی­ داری دارد ولی عامل سن بهره ­برداری و برهمکنش شدت ترافیک و سن بهره ­برداری تأثیر معنی­ داری نداشتند.  نتایج مطالعة حاضر نشان داد که عامل ترافیک تأثیر معنی ­داری بر روی فراوانی گونه ­ها دارد. همچنین در هر سه عامل شدت ترافیک، سن بهره ­برداری و اثر متقابل ترافیک × سن بهره­ برداری، گونه ­های درختی در مقایسه با گونه­ های علفی نسبت به تغییرات خاک تأثیرپذیرتر هستند. بنابراین شدت ترافیک می­ تواند بر تنوع گونه ­ها و تعداد گیاهان در مسیرهای چوبکشی مؤثر باشد و این تأثیر در گونه ­های درختی بیشتر از گونه­ های علفی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Long-term assessment of vegetation restoration in the skid trails after ground-based logging operations (case study: Kheyrud forest)

نویسندگان [English]

  • Ali Babaei Ahmadabad 1
  • Meghdad Jourgholami 1
  • Vahid Etemad 1
  • Mostafa Oveisi 2
1 Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The duration of vegetation restoration in the skid trails after logging operations is crucial and fundamental for preserving forests. The purpose of this research is to evaluate the long-term vegetation restoration of the skid trails in Kheyrud forest after logging operations. Therefore, 54 sample plots (1×1 m) were randomly positioned. This included 27 plots on the skid trails with ages of 5, 10, and 15 years at three traffic intensities (low, medium, and high). Additionally, 27 sample plots served as controls with a distance of 10 m from the skid trails parallel to these trails. All the plants in the plots were identified, their abundance was counted, and their species and families were identified. The results of the current research showed that among the three investigated treatments, traffic intensity alone had a significant effect on the recovery of vegetation along the skid trails. However, the age after harvesting and the interaction of traffic intensity and age after harvesting did not have a significant effect. The results also showed that traffic intensity significantly affected the abundance of species. Furthermore, in all three factors (traffic intensity, age after harvesting, and the interaction of traffic intensity × age after harvesting), tree species were more affected by soil changes compared to herbaceous species. Therefore, traffic intensity can significantly affect the variety of species and number of plants in the skid trails, with a greater effect on tree species than herbaceous species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age after harvesting
  • Forest harvesting
  • Herbaceous cover
  • Traffic intensities
[1] Lotfalian, M., Zare, N., Fallah, A., Hodjati, A., & Imani, P. (2018). Environmental effects of wood extraction on composition and biodiversity regeneration (tree and herbaceous cover) (A case study: Gardeshy district of Choob and Kaghaz Mazandaran). Journal of Natural Environment, 71(1): 93-107. (In Persian)
[2] Makineci, E., Gungor, B., & Demir, M. (2008). Survived herbaceous plant species on compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest – A note. Transportation Research Part D, 13(3): 187-192.
[3] Makineci, E., Demir, M., Comez, A., & Yilmaz, E. (2007). Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest. Transportation Research Part D, 12(7): 453-459.
[4] Jourgholami, M., & Goleij, M. (2014). Environmental Impact of Timber Extraction on Forest Soil Disturbance and Penetration Resistance in Kheyrud Forest. Environmental Researches, 4(8): 55-64. (In Persian)
[5] Karamirad, S., Abdi, A., Majnounian, B., Etemad, V., & Sohrabi, H. (2016). Effect of forest road on herbaceous diversity and tree regeneration (Case study: Patum and Namkhane districts, Kheirud forest). Forest and Wood Products, 69(1): 29-40. (In Persian)
[6] Mousavi, S., Zalnejad, H., & Sadegh Kohestani, M. (2014). Investigating the amount of destruction of logging roads in different slopes by Zetor (case study: 7 series of Nirang forest). In: the second conference of new findings in the environment and agricultural ecosystems. Tehran, 399 p. (In Persian)
[7] Jourgholami, M., & Majnounian, B. (2010). Soil compaction and disturbance from logging with a wheeled skidder (Case study: in Kheyrud Forest). Iranian Journal of Forest, 2(4): 287-298. (In Persian)
[8] Maserat, F., Keyvan-Behjo, F., Varamesh, S., & Asghari, S. (2019). The effect of ground-based logging operations on the soil physical properties in Guilan forests. In: the first international conference and the fourth national conference on the protection of natural resources and environment. Tabriz, Iran, 215 p. (In Persian)
[9] Salehi, A., Taheri Abkenar, K., & Basiri, R. (2012). Study of the recovery soil physical properties and establishment of natural regeneration in skid trails (case study: Nav-e Asalem forests). Iranian Journal of Forest, 3(4): 317-329. (In Persian)
[10] Demir, M., Makineci, E., & Yilmaz, E. (2007). Harvesting impact on herbaceous understory, forest floor and top soil properties on skid road in a beech (Fagus orientalis Lipsky) stand. Journal of Environmental Biology, 28(2): 427-432.
[11] Demir, M., Makineci, E., & Yilmaz, E. (2005). Investigatian of timber harvesting impacts on herbaceous cover,forest floor and surfuace soil properties on skid road in an oak (Quercus petrea L.) stand. Building and Environment, 42(3): 1194-1199.
[12] Mirzaei, J., Heydari, M., & Attar, S. (2015). Vegetation and plant species biodiversity variation after industrial logging in Shafaroud forest, Guilan. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 28(2): 435-444. (In Persian)
[13] Ramineh, A., Jourgholami, M., Etemad, V., Jafari, M., & Picchio, R. (2023). Effect of different vegetation restoration on recovery of compaction-induced soil degradation in Hyrcanian mixed forests: influence on soil C and N pools and enzyme activities. Forests, 14(3): 603.
[14] Naghdi, R., Tavankar, F., Solgi, A., Nikooy, M., Marchi, E., & Picchio, R. (2023). Effects on soil physicochemical properties and seedling growth in mixed high forests caused by cable skidder traffic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 16(2): 127.
[15] DeArmond, D., Ferraz, J.B., & Higuchi, N. (2021). Natural recovery of skid trails: a review. Canadian Journal of Forest Research, 51(7): 948-961.