تأثیر تیمار قلیایی و مقادیر مختلف رزین بر ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خردۀ باگاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فرآورده‌های چندسازۀ چوبی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر تیمار قلیایی و مقادیر مختلف رزین بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته‌خردۀ باگاس بررسی شد. ذرات باگاس با هیدروکسید سدیم 5 درصد به‌مدت 120 دقیقه تیمار شد. برای تهیۀ نمونه­ها از باگاس (با و بدون تیمار قلیایی) و چسب اوره‌­فرمالدهید (UF) در سه سطح 8، 10 و 12 درصد وزن خشک مادۀ اولیه و از کلرید آمونیوم به‌عنوان هاردنر به مقدار 2 درصد وزن خشک رزین استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار رزین، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و چسبندگی داخلی تخته­ها افزایش یافت. خواص مکانیکی تخته­های ساخته‌شده از باگاس تیمارشده به‌طور معنی­داری بیشتر از نمونه­های ساخته‌شده از باگاس تیمار‌نشده بود. در اثر تیمار قلیایی، مقدار جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب کاهش یافت. در مقایسه با خواص تخته­های تولیدشده با استاندارد اروپا، می­توان از باگاس (بدون تیمار قلیایی) و بیشترین مقدار رزین اوره‌فرمالدهید برای تخته­های با اهداف عمومی (تیپ 1) استفاده کرد. اما زمانی که باگاس تحت عمل تیمار قلیایی قرار می­گیرد، حتی با کمترین مقدار رزین اوره‌فرمالدهید، قابلیت به­کارگیری برای تخته­های با اهداف عمومی (تیپ 1) به‌منظور استفاده در شرایط خشک وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of alkali treatment and different amounts of resin on the physical and mechanical properties of particleboard made from bagasse

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Baharlouei 1
  • Vahid Vaziri 2
  • Farshid Faraji 2
  • Hedayatollah Aminian 2
1 M.Sc. Graduated of Wood Composite Products, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, I.R. Iran
2 Assist., Prof., of Wood and Paper Science and Technology, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, I.R. Iran
چکیده [English]

In this research,the effect of alkali treatment and different amounts of resin on the physical and mechanical properties of particleboard made from bagasse were investigated. Bagasse particles were treated with 5% hydroxide sodium for 120 minutes. In this research, bagasse (with and without alkali treatment) and Urea formaldehyde resin in three different levels (8, 10, 12 percent of dry weight of raw material) as well as ammonium chloride was used as a catalyst at 2 percent level of the dry weight of adhesive. The results showed that with increasing resin amounts, bending strength, modulus of elasticity and internal bonding of boards increased. The mechanical properties of the particleboards made from treated bagasse were superior to the relevant untreated bagasse. Water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water decreased with alkali treatment. Compared with the properties of the boards produced by EN standard, bagasse (without alkali treatment) and the maximum amount of urea formaldehyde resin can be used for general purpose boards (Type P1). But when bagasse is treated with alkali even with the minimum amount of urea formaldehyde resin, it can be used for general purpose boards (Type P1) to be used in dry conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagasse
  • Alkali treatment
  • Different amounts of resin
  • Hydroxide sodium
[1]. Rangavar, H., Rassam, GH., and Aghagolpour, V. (2011). Investigation on the possibility of using canola stem residues for particleboard manufacturing. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 18(1): 91-104.
[2]. Faezipour, M., Kabourani, A., and Parsapajouh, D. (2002). Paper and Composites from Agro-Based Resources. University of Tehran Press, Tehran. 573p.
[3]. Atchison, E. (1983). Pulp and paper production from sugarcane bagasse: Secondary fibers and non-wood pulping. Tappi Journal, 3: 22-70.
[4]. Doosthosseini, K., and Paedar, G. (1998). Investigation application properties of particleboard with use of eucalyptus and bagasse. Journal of the Iranian Natural Resources. 51(1): 15-20.
[5]. Vaziri, V. (2014). Measurement and comparison of extractive content from poplar, eucalyptus, wheat straw and bagasse species using different solvents. Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 2(2): 99-106.
[6]. Nazerian, M., Hosseini Eghbal, S., Kernaniyan, H., and Mohebbi Gargari, R. (2016). The effect of water- leaching treatment of bagasse particles and additive content on the properties of cement-bonded particleboard. Journal of Wood and Forest Sciences and Technology, 23(4): 315-334.
[7]. Ghorbani Kookandeh, M., Doosthoseini, A., Karimi, N., and Mohebby, B. (2008). Investigation on the effect of wood particles acetylation on heat transfer during press and mechanical properties of particleboard. Journal of the Iranian Natural Resources, 61(1): 163-174.
[8]. Mostafalo, A., Vaziri, V., Rostami Charati, F., and Faraji, F. (2019). Effect of the addition of citric acid on particleboard properties. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(1): 89-99.
[9]. Zhang, X., Wang, F., and Keer, L. (2015). Influence of surface modification on the microstructure and thermo-mechanical properties of bamboo fibers. Materials, 8(10): 6597-6608.
[10]. Bertoti, A., Luporini, S., and Azevedo Esperidi, M. (2008). Effects of acetylation in vapor phase and mercerization on the properties of sugarcane fibers. Carbohydrate Polymer, 77: 20-24.
[11]. Cao, Y., Shibata, S., and Fukumoto, I. (2006). Mechanical properties of bridgeable composite reinforced with bagasse fiber before and after alkali treatment. Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, 37: 423-429.
[12]. Selke, S., and Wichman, I. (2004). Wood fiber/polyolefin composites. Composite Part A: Applied Science and Manufacturing, 35: 321-326.
[13]. Takagi, H., Takura, R., and Ochi, SH. (2005). Mechanical properties of green composite made from starch-based biodegradable resin and bamboo powder. Journal of Material Science, 3: 33-38.
[14]. Vaziri, V., and Mesgarhaye Kashani, M. (2018). The effect of alkali treatment of bamboo on the physical and mechanical properties of particleboard made from bamboo-industrial wood particles. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(4): 605-615.
[15]. European Standard EN 317. (1993). Particleboard and fiberboards. Determination of swelling in thickness after immersion in water. The European Committee for Standardization. Brussels, Belgium.
[16]. European Standard EN 310. (1993). Wood based panel. Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength. The European Committee for Standardization. Brussels, Belgium.
[17]. European Standard EN 319. (1993). Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board. The European Committee for Standardization. Brussels, Belgium.
[18]. European Standard EN 312. (2010). Particleboard - Specification. Requirements for general purpose boards for use in dry conditions. The European Committee for Standardization, Brussels, Belgium.