بررسی تاثیر پوشش‌های آلکیدی بر تغییرات رنگی و مقاومت چسبندگی بافت تنه نخل در دو مقطع طولی و عرضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

در این پژوهش میزان تغییرات رنگی و مقاومت به چسبندگی پوشش‌ها بر بافت تنه نخل در دو مقطع طولی و عرضی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌هایی به ابعاد 2×7×15 (طولی) میلیمتر و 2×5×5 (عرضی) میلیمتر بریده شد. سپس با استفاده از دستگاه فیلم‌کش پوشش‌های سیلروکیلر و سیلرونیم‌پلی‌استر پوشش داده شد و جهت یکسان‌سازی رطوبت، نمونه‌ها در اتاق کلیما با شرایط دمای 20±2 سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 1±65 درصد به مدت 15 روز نگه‌داری شدند. همچنین، کیفیت پوشش‌دهی با استفاده از آزمون‌های رنگ‌سنجی و چسبندگی‌کششی در دو مقطع طولی و عرضی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج رنگ‌سنجی نشان داد در اثر پوشش‌دهی با سیلروکیلر و سیلرونیم-پلی استر میزان روشنی کاهش و میزان قرمزی و زردی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. بعلاوه پوشش‌دهی در مقطع طولی تغییر رنگ بیشتری نسبت به مقطع عرضی نمود. به ترتیب پارامتر اشباع رنگ و فام رنگی در پوشش‌دهی نسبت به نمونه شاهد افزایش و کاهش یافت، که نشان دهنده آن است که میزان شفافیت و براقیت افزایش و سطح رنگ شده تمایل به قرمزی از خود نشان داده است. نتایج آزمون چسبندگی کششی نشان داد، مقاومت چسبندگی پوشش سیلروکیلر کمتر از پوشش سیلرونیم‌پلی‌استر بود و میزان مقاومت چسبندگی در مقطع عرضی به طور کلی 2 برابر بیشتر از مقطع طولی مشاهده گردید. افزایش مقاومت چسبندگی در مقطع عرضی نسبت به مقطع طولی ناشی از نفوذ بهتر پوشش و جدا شدن آن از سطح نخل بوده ولی در مقطع طولی به علت جدا شدن بافت نخل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of alkyd coatings on the color changes and adhesion strength in parallel and perpendicular to fibers of date palm trees

نویسنده [English]

  • H. Gholamiyan
Assist. Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of alkyd coatings on the color changes and adhesion strength in parallel and perpendicular to fibers of date palm trees was investigated. For this purpose, the boards with the dimensions of 2 × 7 × 15 mm (parallel) and 5 × 5 × 5 (perpendicular) were prepared. Then, acid catalyzed and nitrocellulose lacquers (SC) and polyester (SP) coatings were applied and all specimens were then transferred to conditioning room (20±1 ºC, and 65 ± 1 % RH) for 15 days. Also, the quality coatings was evaluated by colorimetric and adhesion strength with pull-off test in parallel and perpendicular to fibers. The results of colorimetric showed that, after coating with acid catalyzed and nitrocellulose lacquers the . Also, coating in parallel direction caused a greater change in color than the perpendicular direction. Also, by parameter color saturation and hue of coating compared to the control sample increased and decreased, indicating that the transparency and gloss increases and the color tends to red-show have given. The results pull-off test showed that, the adhesion resistance of acid catalyzed and nitrocellulose lacquers (SC) was less than the polyester (SP) coating and the adhesion resistance in the perpendicular to fibers was generally 2 times higher than the parallel to fibers. Increasing adhesion resistance in cross section than the longitudinal section is due to better penetration of the coating into the fibers of palm, but in the longitudinal section it is due to the separation of the palm tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Palm
  • colorimetric
  • adhesion
  • polyester
  • furniture