ارزیابی فنی قطر آبروهای موجود در جاده‌های جنگلی (مطالعۀ موردی: سری دهگا حوضۀ 35 تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5 دانشیار گروه جنگلداری، دانشگاه گیلان

چکیده

رواناب تولیدشده بر اثر بارندگی در مناطق جنگلی و جریان آن روی جاده‌ها می‌تواند عامل تخریب جاده‌ها و اختلال در عبور از آن و مدیریت جنگل شود. تحقیق حاضر با هدف به حداقل رساندن خسارات رواناب به جاده در اثر سیلاب، با تعیین قطر بهینۀ آبروها انجام گرفت. بدین منظور مطالعه‌ای در مسیر جادۀ توسکا کلام – لیره‌سر از حوضۀ 35 تنکابن در 23 زیرحوضۀ جنگلی انجام گرفت. با استفاده از روش شمارۀ منحنی، حداکثر دبی رواناب برای دوره‌های بازگشت مختلف هر یک از زیرحوضه‌ها، برحسب متر مکعب بر ثانیه محاسبه شد. سپس با استفاده از نموگراف تعیین قطر لوله‌های سیمانی، قطر بهینۀ آبروهای زیرحوضه‌ها به‌دست آمد. نتایج نشان داد که در زیرحوضۀ B3 حداکثر دبی رواناب برای دوره‌های بازگشت 5، 10، 25، 50 و 100 ساله به‌ترتیب 37/3، 48/4، 04/6، 29/7 و 63/8 متر مکعب بر ثانیه است که قطر آبروی موجود آن، برای عبور حداکثر دبی رواناب بیشتر از دورۀ بازگشت 5 ساله مناسب نیست و در زیرحوضۀ B23 حداکثر دبی رواناب برای دوره‌های بازگشت‌ 5، 10، 25، 50 و 100 ساله به‌ترتیب 24/2، 98/02،2/4، 86/4 و 75/5 متر مکعب بر ثانیه است که قطر آبروی موجود آن، برای عبور حداکثر دبی رواناب برای دوره بازگشت‌های مختلف بیش از مقدار بهینه است؛ در زیرحوضۀ B9 حداکثر دبی رواناب برای دوره‌های بازگشت‌ 5، 10، 25، 50 و 100 ساله به‌ترتیب 8/2، 73/3، 02/5، 06/6 و 17/7 متر مکعب بر ثانیه است که قطر آبروی موجود آن، برای عبور حداکثر دبی رواناب برای دوره‌های بازگشت‌ مختلف دارای مقدار بهینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical assessment of culverts diameter on forest roads (Case study: Dehga District, No 35 of Tonekabon Basin)

نویسندگان [English]

  • K. Hossienpour Asli 1
  • H. Akbari 2
  • M. lotfalian 3
  • K. Shahedi 4
  • S. Mohammadi Limaei 5
1 Ph.D. Student of Forestery, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I.R. Iran
2 Assisst. Prof., Department of Forestery, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I.R. Iran
3 Assoc. Prof., Department of Forestery, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I.R. Iran
4 Assoc. Prof., Department of Watershed Managemet, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, I.R. Iran
5 Assoc. Prof., Department of Forestery, University of Guilan, I.R. Iran
چکیده [English]

Runoff generated by rain in forest areas and its flow on the roads can cause road damage and disrupt the operation and transportation. This research aims at minimizing the runoff damage to the road due to the flood by determining the optimal culverts diameter on the path of Tuska Kalam - Lyre Sar, Tonekabon, basin 35 in 23 forest sub-basins. Using the Curve Number method with different return periods, the maximum runoff flow of each sub-basin was calculated in cubic meters per second. Then, the optimal culvert diameter of the sub-basins was determined by using the Nomograph for determination of the diameter of concrete pipes. The results showed that on the B3 sub-basin, the maximum runoff for the return periods of 5,10,25,50 and 100 years is 3.37, 4.48, 6.04, 7.29 and 8.63 cubic meter per second, respectively, in which the culverts diameter is not suitable for the maximum passage runoff above the 5-year return period. On the B23 sub-basin, the maximum runoff for the return periods of 5,10,25,50 and 100 years is 2.24, 2.98, 4.02, 4.86 and 5.75 cubic meters per second, respectively, in which the culverts diameter, for the maximum passage runoff different return periods, is more than optimal. On the B9 sub-basin, the maximum runoff for the return periods of 5,10,25,50 and 100 years is 2.8, 3.73, 5.02, 6.06 and 7.17 cubic meters per second, respectively, in which the culverts diameter, for the maximum passage runoff different return periods, is optimal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culvert
  • Curve number method
  • Maximum runoff
  • Return period
  • Sub-basin