تأثیر شوری بر جوانه‌زنی بذر، رشد و زنده‌مانی نهال‌های پالونیا فورتونی (Paulownia fortunei) در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری

چکیده

پالونیا فورتونی یکی از گونه‌های تندرشد وارداتی مهم در ایران است که تنش شوری ممکن است بر جوانه‌زنی و رشد آن تأثیر بگذارد. در این تحقیق با هدف شناخت واکنش این گونه در مواجهه با تنش شوری، تأثیر پنج تیمار شوری در غلظت‌های مختلف کلرید سدیم (0، 50، 100، 150 و 200 میلی‌مولار) بر جوانه‌زنی بذر، زنده‌مانی و صفات رویشی نهال‌های پالونیا فورتونی در دو شرایط آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. در شرایط آزمایشگاه، جوانه‌زنی بذر تحت پنج تیمار شوری با استفاده از طرح آزمایشی کاملاً تصادفی با چهار تکرار، و در شرایط گلخانه‌ای، رشد و زنده‌مانی نهال‌های گلدانی پالونیا فورتونی براساس طرح کاملاً تصادفی با شش تکرار، تحت تأثیر پنج تیمار شوری در یک فصل رویش بررسی شد. نتایج نشان داد در فقدان شوری، قوۀ نامیه و سرعت جوانه‌زنی بذور پالونیا فورتونی به‌ترتیب 89 درصد و 19 بذر در روز است. درصد جوانه‌زنی بذر تا غلظت 100 میلی‌مولار کاهش معنی‌داری نشان نداد، اما سرعت جوانه‌زنی بذر از غلظت 50 میلی‌مولار به‌طور معنی‌داری شروع به کاهش کرد و در غلظت 200 میلی‌مولار به کمترین حد رسید. زنده‌مانی نهال‌ها در تیمارهای 150 و 200 میلی‌مولار به‌ترتیب با 50 و 83/3 درصد کاهش، اختلاف معنی‌داری با شاهد (غیرشور) نشان داد. علاوه‌بر این، کاهش معنی‌دار صفات رویشی نهال‌ها از غلظت 50 میلی‌مولار شروع شد، اما در سطوح شوری 50 تا 150 میلی‌مولار تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity on seed germination, growth and survival of paulownia fortunei seedlings under laboratory and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • H. Sheykh 1
  • A. R. Ali-Arab 2
  • S. E. Sadati 3
1 Department of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of forest sciences, GUANR, Gorgan, Iran
2 Assist. Prof., Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I.R. Iran
3 Research Assist. Prof., Center of Agricultural and Natural Resources Research of Mazandaran, Sari, I.R. Iran
چکیده [English]

Fortune's Empress Tree (Paulownia fortunei) is one of important exotic and fast growing tree species in Iran, that salinity stress can affect its seed germination and seedling growth. In this study, for determining the response of this species under salinity stress, effects of 5 salinity treatments in different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on seed germination, survival and growth characteristics of Paulownia fortunei seedlings were investigated under laboratory and greenhouse conditions. In laboratory conditions, seed germination was conducted with 4 replicates and 5 salinity treatments based on a completely randomized design. In the greenhouse conditions, growth and survival of P. fortunei container seedlings were conducted with 6 replicates and 5 salinity treatments, based on a completely randomized design for one growing season. The results showed that in the absence of salinity, germination percentage (GP) and germination speed (GS) of P. fortunei seeds reached to 89% and number of 19 seeds per day, respectively. GP did not significantly decrease until 100 mM NaCl, but GS began to decrease significantly from 50 mM and reached to its lowest value at 200 mM NaCl concentration. Survival of seedlings showed a significant difference with control (non-saline) at 150 and 200 mM NaCl concentrations with 50% and 83.3% reduction, respectively. Moreover, a significant decrease began in vegetative characteristics of seedlings from 50 mM concentration, but there was no significant difference at concentrations of 50 to 150 mM NaCl. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity stress
  • Paulownia fortunei
  • Seed germination
  • Seedling growth
  • Survival