اثر کهنگی تسریع شدة حرارتی کاغذ CMP مخلوط پهن برگان بر ویژگی های مکانیکی و نوری خمیرکاغذ بازیافتی حاصل از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

روزنامه­ باطله، به­عنوان یکی از انواع مهم کاغذ باطله، به­طور معمول از کاغذهای شیمیایی- مکانیکی (CMP) ساخته می­شود. هرچند تاکنون تأثیر افزایش عمر (کهنگی) انواع کاغذها بر ویژگی‌های مختلف خمیرکاغذهای حاصل از بازیافت آنها مورد توجه بوده، اما تاکنون پژوهش‌های اندکی دربارۀ تأثیر پدیدۀ کهنگی بر بازیافت روزنامه­های باطله انجام گرفته است. در این تحقیق کاغذ روزنامة  CMPپهن‌برگان با چاپ افست، در دو سطح دمایی 50 و 100 درجة سانتی‌گراد و دو سطح زمانی 24 و 48 ساعت تحت کهنگی تسریع‌شدۀ حرارتی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهنگی ایجادشده با اعمال 100 درجة سانتی‌گراد به‌مدت 24 و 48 ساعت (حدود نیم دهه و بیشتر)، سبب کاهش جدی شاخص‌های مقاومت به کشش، ترکیدن، پاره شدن و مقاومت به تا خوردن در خمیرکاغذهای بازیافتی می‌شود. همچنین کهنگی تسریع‌شدۀ حرارتی در 50 درجة سانتی‌گراد به‌مدت 24 و 48 ساعت (معادل حدود شش ماه تا یک سال عمر کهنه شدن)، تأثیر معنی‌داری بر مقاومت‌های کلی کاغذ نشان نداد. همچنین کهنگی تسریع‌شدۀ حرارتی هیچ‌ تأثیری بر درجة روشنی خمیرکاغذ بازیافتی مرکب‌زدایی‌شده نشان نداد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کاغذهای باطلة CMP با عمری در حدود یک سال، قابلیت حفظ و حتی ارتقای ویژگی‌های مکانیکی پس از بازیافت را دارند، اما افزایش کهنگی در این نوع کاغذهای باطله به حدود نیم دهه یا بیشتر تأثیر منفی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ بازیافتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of thermal accelerated aging of mixed hardwoods CMP paper on mechanical and optical properties of its recycled pulp

نویسندگان [English]

  • Hossein Kermanian 1
  • Mehdi Rahmaninia 2
  • Omid Ramezani 1
چکیده [English]

The old newsprint, as an important grade of waste papers, usually has been produced from chemicalmechanical pulp (CMP). Although the effect of paper aging on different properties of recycled pulp has been investigated from long time ago; but, few studies have been observed about the effect of this phenomenon on recycling of CMP paper. In this study, accelerated aging was applied on Hardwood CMP newspaper by 2 levels of temperature (50 and 100˚c) and 2 levels of time (24 and 48 hours). Results showed that accelerated aging applying 100˚c in 24 and 48 hours (about half of a decade and more) impose an intense reduction tensile strength, burst strength and tear strength indices as well as folding endurance strength of recycled pulp. Also, accelerated aging in 50˚c for 24 and 48 hours (about six months until one year) did not show any special effect on mentioned mechanical properties. Moreover, thermal accelerated aging didn’t have any significant effect on brightness of deinked CMP pulp. In general, it can be concluded that CMP waste papers less than one year old can preserve or even upgrade their mechanical properties after recycling, but aging more than half of a year will have detrimental effect on these properties

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical mechanical pulp
  • brightness
  • waste paper
  • thermal accelerated aging
  • Deinking
  • Mechanical properties