مقایسۀ خصوصیات توده و خاک جنگلکاری خالص و آمیختۀ صنوبر و توسکا (مطالعۀ موردی: چمستان، استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 هیات علمی ایستگاه تحقیقات چمستان

3 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

4 هیات علمی گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آمیختگی در جنگلکاری‌های خالص و آمیخته با گونه‌های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids) و توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) بر مشخصه‌های کمّی توده و خواص خاک منطقة چمستان انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح آزمایشی بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار آمیختگی شامل 1. صنوبر خالص (100 درصد)، 2. صنوبر  67 درصد: توسکا 33 درصد، 3. صنوبر 50 درصد: توسکا 50 درصد، 4. صنوبر 33 درصد: توسکا 67 درصد، و 5. توسکای خالص (100 درصد) در چهار تکرار در سال 1374 در ایستگاه تحقیقات چمستان مازندران اجرا شد. در سال 1393 ویژگی‌های رویشی آماربرداری شد و نمونه‌های خاک به‌صورت مرکب از عمق 0 تا 20 سانتی‌متر برداشت شد. نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد پس از گذشت 20 سال از جنگلکاری، اختلاف درختان از نظر قطر برابرسینه، ارتفاع، عرض تاج و شاخص سطح برگ و توده‌ها از نظر سطح مقطع، حجم و سطح برگ در هکتار در تیمارهای مختلف معنی‌دار است. بیشترین رویش قطری صنوبر در تیمار صنوبر 33 درصد: توسکا 67 درصد با میانگین 0/35 سانتی‌متر مشاهده شد. توسکا نیز بیشترین رویش قطری را در تیمار خالص با میانگین 0/25 سانتی‌متر نشان داد. بین خصوصیات اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، جرم مخصوص ظاهری، مادة آلی، کربن آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک در تیمارهای مختلف آمیختگی صنوبر و توسکا اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج، تیمار صنوبر 33 درصد: توسکا 67 درصد مناسب‌ترین گزینه برای جنگلکاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of stand and soil characteristics of pure and mixed plantations of Populus deltoides and Alnus subcordata (case study: Chamestan, Mazandaran province)

نویسنده [English]

  • Hormoz Sohrabi 4
چکیده [English]

The aim of the present study is to assess the effect of pure and mixed plantations of Eastern Cottonwood (Populus deltoides) and Alder (Alnus subcordata) on quantitative stand characteristics and soil properties. The experiment was established in 1994 using randomized block design with five treatments (1- P100%, 2- P67%-A33%, 3- P50%-A50%, 4- P33%-A67%, and 5- A100%) and four replicates in Chamestan Forest Research Center, Mazandaran province. All trees were measured and mixed soil samples were taken from 0-20 cm depth in all treatments in 2014. Result of ANOVA showed that after 20 years, there are significant differences in tree attributes including diameter at breast height, height, crown width, and leaf area index as well as stand attributes including basal area, volume and leaf area per hectare. The maximum growths of poplar were recorded in P33%:A67% treatments with an average of 35.0 cm DBH, and the maximum growth of Alder were recorded in 100%A treatment with an average of 25 cm. No significant difference was observed in soil properties between different treatments. Based on the results, P33%:A67% treatment is the best treatment for future plantations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alnus subcordata
  • plantation
  • Chamestan
  • Soil
  • Growth
  • Mixed plantation