نگهداری بذر ملج (Ulmus glabra Hudson) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

2 کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

ملج HudsonUlmus glabraگونۀ درختی است که در ایران در جنگل‌های شمالی رویش دارد و به‌دلیل دامنۀ محدود اکولوژیک، استفادۀ بی‌رویه از چوب آن و ابتلا به بیماری مرگ نارون در معرض خطر است. به‌منظور بررسی امکان نگهداری بلندمدت بذر این گونه در شرایط فراسرد (Cryopreservation) و بررسی رشد بذور فراسردی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه، بذر این گونه از رویشگاه طبیعی آن در استان گلستان جمع‌آوری شد. برای تعیین بهترین پیش‌تیمار به‌منظور ذخیره‌سازی بذر در شرایط فراسرد یا برودت 196- درجة سانتی‌گراد، سه پیش‌تیمار شامل آبگیری، ویتریفیکاسیون و گلیسرول 30 درصد همراه با شاهد آزمایش شد. بذرهای تیمارشده به‌مدت یک ‌هفته، یک ماه و یک ‌سال در شرایط فراسرد یا درون نیتروژن مایع نگهداری شدند. بذرها پس از خروج از شرایط فراسرد، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه آزمایش شدند و تعدادی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی و استقرار در گلخانه بررسی شد. پیش‌تیمارهای آبگیری، ویتریفیکاسیون و گلیسرول 30 درصد در حفاظت از بذر ملج در شرایط فراسرد دارای اثرهای متفاوتی بودند و بهترین پیش‌تیمار، آبگیری بذرها (Desiccation) بود. بنابراین بذر این گونۀ مهم جنگلی را می‌توان از عرصه‌های مختلف جمع‌آوری و نسبت به نگهداری بلندمدت ژرم‌پلاسم آن اقدام کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of Ulmus glabra Hudson seeds

چکیده [English]

Wych elm (Ulmus glabra Hudson) is one of the forest species in Hyrcanian forests of Iran and considered as threatened species due to its narrow ecological range, over-exploitation, as well as Dutch elm disease. In order to evaluate the possibility of cryopreservation of Ulmus glabra seeds for long-term preservation, seeds were collected from natural habitats and three pre-treatment methods including PVS2, Desiccation, and 30% Glycerol were applied before incubating the seeds in liquid nitrogen (-196°C). The treated seeds were incubated in liquid nitrogen (LN) for periods of 0 week (without exposure to LN), 1 week, 1 month, and 1 year. After removing the cryopreserved seeds from LN, seed germination, seed vigor, and other attributes were evaluated under laboratory conditions. Furthermore, seedling establishment was assessed under greenhouse conditions. Desiccation had the best effects on survival rate and other attributes of the cryopreserved seeds. However, PVS2 and 30% Glycerol had negative effect on all the attributes. The seeds of Ulmus glabra are able to tolerate cryogenic conditions and cryopreserved seeds are able to grow into normal plants. Seeds of the species can be collected from different areas and preserved for long periods using desiccation pre-treatment method before incubation in LN.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ulmus glabra
  • Wych elm
  • Seed cryopreservation
  • Forest species
  • endangered species