کمی‌سازی ساختار افقی توده‌های آمیخته راش در فاز تکاملی کاهش پایه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

یکی از راه‌های شناخت بهتر مراحل پویایی و پاسخ جنگل به آشوب‌های طبیعی، بررسی ساختار توده‌های جنگلی در مراحل مختلف تحولی جنگل است. این پژوهش با هدف کمّی‌سازی ساختار توده‌های آمیختۀ راش در فاز کاهش پایه‌ها در پارسل 319 بخش گرازبن از جنگل‌های کمتردست‌خوردۀ خیرود نوشهر انجام گرفت. سه قطعه ‌نمونۀ یک‌هکتاری در این فاز انتخاب و در هر یک از قطعات نمونه، مشخصات ساختاری توده اندازه‌گیری شد. ویژگی‌های کمّی دو درخت راش در نزدیک‌ترین فاصله به محل تقاطع شبکه (30×30 متر) به‌عنوان درختان شاهد، به‌همراه سه درخت همسایه که در نزدیک‌ترین فاصله از آن واقع شده بودند برداشت شد. فاصله و زاویۀ بین درخت شاهد و درختان همسایه، و همچنین فاصلۀ درختان همسایه از یکدیگر محاسبه شد. مقدار متوسط شاخص زاویۀ یکنواخت و آمیختگی گونه‌ای به‌ترتیب، 53/0 و 51/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندۀ چیدمان مکانی تصادفی گونۀ راش، تمایل متوسط گونۀ راش به قرار گرفتن در کنار دیگر گونه‌ها و رقابت بین‌گونه‌ای راش و ممرز در این فاز است. مقدار متوسط شاخص فاصله تا همسایگی 7/4 متر محاسبه شد و شاخص تمایز قطری و تمایز ارتفاعی نیز به‌ترتیب، 44/0 و 57/0 به‌دست آمد که نشان‌دهندۀ تراکم زیاد توده در این فاز و در نتیجه رقابت شدید بین درختان به‌منظور کسب منابع و شرایط رشدی بهتر است. با استفاده از اطلاعات حاصل از کمّی‌سازی ساختاری توده‌های دست‌نخورده، می‌توان در نحوۀ نشانه‌گذاری‌های توده‌های جنگلی براساس الگوی طبیعت به‌شکل علمی و نه‌تنها براساس تجربۀ شخصی عمل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantification of beech stands structure in the stem exclusion phase

نویسنده [English]

  • morteza moridi 2
2 univercity of tehran
چکیده [English]

Evaluating the forest stands structure in different development stages is one of the ways for better understanding the forest dynamics and its response to natural disturbances. This study was carried out in the compartment 319, Kheiroud forest in order to quantify the structure properties of mixed beech stands in the stem exclusion phase. For this purpose, three one-hectare sample plots were selected in which stand structure characteristics were measured. The quantitative characteristics of two beech trees closest to grid intersection (30×30 m) as reference trees, were also measured along with three nearest neighbors to reference trees. The distance and angle between reference tree and neighbor ones and also the distance among neighbor trees were calculated. The results indicated that the average value of uniform angle index and species mingling were 0.53 and 0.51, respectively which implies random distribution of trees and tending beech to being mixed with other tree species and inter-species competition of this species with hornbeam. The average value of tree to tree distance was 4.7 m. Meanwhile diameter and height differentiation were 0.44 and 0.57, respectively indicating high density and competition in this phase to access the sources and better growth conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mingling index
  • quantification
  • stand structure
  • stem exclusion phase