بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیر کاغذ های سودا٬ سوداـ آنتراکینون و مونواتانول آمین از ساقه سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

در این تحقیق خصوصیات کاغذسازی ساقة سویا، به منزلة مادة اولیة لیگنوسلولزی، مطالعه شد. بیومتری الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقة سویا تعیین شده ‏است. ویژگی‏های خمیرکاغذ‏های تولیدشده با فرایندهای سودا، سوداـ آنتراکینون، و مونواتانول آمین مقایسه شدند. طول الیاف (۱ میلی‏متر)، قطر الیاف (۴/۲۶ میکرون)، قطر حفره (۶۷/۱۵ میکرون)، و ضخامت دیوارة الیاف (۳۵/۵ میکرون) برای ساقة سویا به ‏دست آمد. میزان سلولز، لیگنین، مواد استخراجی قابل حل در استون، و خاکستر ساقة سویا به ترتیب ۴۱، ۱۹، ۹/۴، و ۱/۳ درصد تعیین شد. پخت‏های بهینة فرایندهای سودا، سوداـ آنتراکینون، و مونواتانول آمین‏ـ آنتراکینون به ترتیب منجر به بازده بعد از غربال ۵/۴۰، ۵/۳۵، و ۵/۴۹ درصد و اعداد کاپای 30، 20، و 20 شد. خمیرکاغذهای بهینه تا درجة روانی CSF ۳۰۰ پالایش و ویژگی‏های مکانیکی و نوری آن‏ها اندازه‏گیری شد. بیشترین مقاومت به کششNm/g  ۹۴/۵۴ و بیشترین مقاومت به ترکیدن kpm2/g ۶۵/۲ در خمیرکاغذ سودا، بالاترین درجة ماتی ۹۷ درصد در خمیرکاغذ سوداـ آنتراکینون، بیشترین مقاومت به پارگی mN.m2/g ۵۲/۶ و بالاترین درجة روشنی ۳۰ درصد ایزو در خمیرکاغذ مونواتانول آمین‏ـ آنتراکینون مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of soda, sodaـAQ and monoethanolamine pulps from soybean straw

نویسندگان [English]

 • Peyman Alizadeh 1
 • Sahab Hedjazi 2
 • Ali Abdulkhani 2
 • Seyed Majid Zabihzadeh 3
1 M.Sc. of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, I.R. Iran
چکیده [English]

In this study, the main papermaking characteristics of soybean straw (Glycine max) as an agricultural residue were investigated. The fiber biometry and chemical composition of soybean straw were determined. The properties of pulps from Soda, Soda-AQ and Monoethanolamine (MEA) processes were compared. The average fiber length, fiber diameter, lumen diameter, and cell wall thickness were found to be 1 mm, 26.4 µm, 15.67 µm, and 5.3 µm, respectively. Cellulose, lignin, acetone-soluble extractives and ash content were determined as 41, 19, 4.9, and 3.1%, respectively. Soda, Soda-AQ and MEA pulping under optimum conditions resulted in screened yields of 40.5, 35.5 and 49.5 % respectively. Kappa numbers of corresponded pulps were found out 30, 20 and 20 respectively. The selected pulps were refined up to 300 CSF and mechanical and optical properties of the pulps were evaluated. Maximum burst index (2.65 kpam2/g) and tensile index (54.94 Nm/g) were obtained by soda process. Soda-AQ pulp presents the highest opacity (97%) and MEA pulp shows the maximum tear index (6.52mN.m2/g) and highest brightness (30 % ISO).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soybean straw
 • Soda
 • Soda-AQ
 • Monoethanolamine
 • yield
 • Kappa Number
 • Strength properties