مقایسه زمان قطع و تراز صدا در قطع درختان راش و ممرز در جنگل خیرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار دانشکدة بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، تهران، ایران

چکیده

ارة‏ موتوری هنوز هم یکی از ماشین‏های بسیار مهم قطع و سرشاخه‏زنی و تبدیل درختان در جنگل‏های شمال محسوب می‏شود. به همین سبب یکی از مخاطرات کار در محیط جنگل، که کارگران با آن مواجه‌اند، انتشار صدای آزاردهنده و ارتعاشات ناشی از کار کردن با ارة ‏موتوری است؛ که باعث ضایعات شدید در کارگران جنگل، نظیر سنگینی گوش و سفیدی دست، می‏شود. هدف این تحقیق اندازه‏گیری تراز صدا در مواجهة شغلی کارگران با ارة ‏موتوری هنگام قطع درختان و نیز تعیین مدت زمان مواجهة کارگران و مقایسة آن بر اساس روش کار بین کارگران است. این پژوهش در جنگل‏های شمال در بخش نم‌خانة جنگل خیرود انجام شد. در این تحقیق شدت صدای ارة‌‏ موتوری در عملیات قطع هشتادوپنج درخت در مرحلة بن‏زنی هر 10 ثانیه و در مرحلة بن‏بری هر 15 ثانیه یک بار و نیز مدت زمان آن در دو گروه کارگری اندازه‏گیری شد. برای اندازه‏گیری، صدا‏سنج در امتداد بازو در ارتفاع گوش کارگر اره‏موتورچی قرار داده شد. نتایج نشان داد کارگران همواره با صدای بیش از 85 دسی‏بل سروکار دارند و مدت زمان مواجهه با صدای ارة ‏موتوری در عملیات قطع فراتر از حد مجاز و استاندارد است. در مقام مقایسه، با توجه به زمان کار و صدای ناشی از آن، بر اساس داده‏های مجاز صدا و زمان، نتایج نشان داد بین زمان بن‏زنی و بن‏بری دو کارگر اختلاف معنا‏داری وجود دارد؛ ‏طوری ‏که در درختان ممرز به ‏صورت کلی در مرحلة بن‏زنی کارگر کم‌تجربه‏ 71 درصد و کارگر باتجربه 32 درصد زمان کار و در مرحلة بن‏بری کارگر باتجربه 10 درصد و کارگر کم‌تجربه‏ 54 درصد زمان کار در معرض صدا و زمان بیش از حد مجاز بودند که این تفاوت‏ها به روش کاری و تجربة کارگران مربوط می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Noise Exposure Levels on Chainsawers in Motor-manual Tree Felling (Case Study: Hyrcanian Forest)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Ahmadi 1
  • Meghdad Jourgholami 2
  • Baris Majnounian 3
  • Rasoul Yarahamdi 4
1 MSc. student of forest engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Associate Professor, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Chainsaw is an important machine for tree felling limbing and bucking in Hyrcanian forest and the major problems related to using forest machines was sound intensity. The aim of this study was to measure the sound level in occupational exposure of workers, determine the exposure time of workers and comparison of the variables among the workers. This study was carried out in Namkhaneh District in Kheyrud forest. In this study, Sound intensity chainsaw was measured every 10 seconds in under cut stage and every 15 seconds in back cut stage. Results show that the workers were faced with the sounds upper the 85 dB and time duration of exposure with noise of chain saw in tree felling was upper than the allowable limitation and standard. Comparison of two worker, considering working time duration and the corresponding sound level, with allowable values of time duration and sound level, shown between under cut and back cut stages time durations are Significant difference, such that generally in Hornbeam (Carpinus betulus) trees, in under cut stage inexperienced worker in %71 and experienced worker in %32 of working time duration and in back cut stage, experienced worker %10 and inexperienced worker in %54 of working time duration are faced with the sound level and time duration upper the allowable limitation, which these differences are corresponded to the working method and the worker experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chain saw
  • tree felling
  • chainsawer
  • noise level
[1]. Melemez, K. and Tunay, M. (2010). The investigation of the ergonomic aspects of the noise caused by agricultural tractors used in Turkish forestry. African Journal of Agricultural Research, 5(4), 243-249.
[2]. Rottensteiner, C., Tsioras, P., and Stampfer, K. B. (2012). Wood density impact on hand-arm vibration. Croatian Journal of Forest Engineering, 33(2): 303-312.
[3]. FAO, (1992). Introduction to ergonomics in forestry in developing countries. No. 100, 125 p.
[4]. Sarikhani, N. (2008). Forest utilization. Tehran University, Tehran. 728 p.
[5]. Aghilinedjad, M. and Mostafaeii, M. (2000). Occupational Medicine and Diseases. Volume 1. Arjmand press, 255 p.
[6]. Potocnik, I. and Poje, A. (2010). Noise pollution in forest environment due to forest operations. Croatian Journal of Forest Engineering, 31(2): 137-148.
[7]. Seixas, F. and Ducatti, F. A. (1992). Evaluation of job rotation effects on chainsaw operators. Journal of Forest Engineering, 6(2): 59-63.
[8]. Makhdoum, M. F. (1980). Environmental impact and carrying capacity of O.R.V., Ph.D. Thesis, Macquarie University. Sydney.
[9]. Makhdoum, M. F. (1994). Noise pollution reduction; comprehensive study of environmental pollution of Tehran. Journal of Environmental Studies. University of Tehran, Institute for Environmental Studies. No. 25. 18 p.
[10]. Golmohammadi, R. (1999). Noise and vibration engineering, Daneshjou press, Hammadan, No. 48. 362 p.
[11]. Makhdoum, M. F. (1990). Noise pollution study in Tehran city. Journal of Environmental Studies. 15: 57-68.
[12]. Neitzel, R. and Yost, M. (2002). Task-Based Assessment of occupational vibration and noise exposure in forestry workers, AIHA journal, 63: 617-627.
[13]. Rosenstock, L. (1998). Occupational Noise Exposure, 122 p.
[14]. Fonseca, A. (2009). Hearing Assessment of Forest Loggers, MSc. Thesis, The Louisiana State University.
[15]. Ahmadi, M., Jourgholami, M., Majnounian, B., and Yarahamdi, R. (2013). Investigation on the ergonomic aspects of the noise caused by chainsaw in bucking operation (Case study: Kheyrud Forest Research Station). Iranian Journal of Forest, 5(1): 1-10.
[16]. Schmidek, M. and Carpenter, P. (1974). Intermittent noise and associated damage risk to hearing of chain saw operators. American Industrial Hygiene Association journal, 35: 152-158.
[17]. Iki, M. (1984). Noise- induced deafness among forestry workers using vibration tools. Journal of Science of Labor, 60: 215-222.
[18]. ISO 1996/1 -1982, Revision of ISO 1999-1975, (1982). Acoustics-Description and measurement of environmental noise. 15p.
[19]. Taoda, K., Watanabe, S., Nishiyama, K., Fukuchi, Y., and Miyakita, T. (1987). Survey of noise exposure level of national forestry workers. Department of Preventive Medicine. Shiga University of Medical Science. Otsu, Japan.