بررسی نوسان‏های فصلی قیمت گرده‏بینه و الوار به روش تحلیل رگرسیون چندگانه (مطالعة موردی: جنگل آذررود، مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد‏، شهرکرد، ایران

2 استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران‏، کرج، ایران

چکیده

شناخت نوسان‌های فصلی قیمت فرآورده‌های جنگلی برای مدیریت فروش چوب اهمیت بسیار دارد. هدف این تحقیق بررسی اثر فصل فروش بر قیمت گرده‌بینه و الوار بود. بدین منظور‏، داده‌های چهارصد و دَه قطعه فروش چوب در طرح جنگل‌داری آذررود به تفکیک چهار فصل در دورة زمانی 1371تا 1386 استخراج و در پایگاه داده گردآوری شد. در مرحلة بعد، میانگین قیمت فروش برای هر گروه گونه و فرآورده در هر فصل محاسبه و چهار سری زمانی قیمت فصلی برای دو گروه گونه و دو فرآورده (گرده‏بینه و الوار) تشکیل شد. برای حذف اثر تورم، همة قیمت‌ها به سال پایة 1386 تعدیل شد. برای بررسی وضعیت مانایی سری‌های زمانی آزمون دیکی‌ـ فولر افزوده‌شده به کار رفت. سپس، سری‏های زمانی به کمک رگرسیون خطی چندگانه به روش گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS 14.0 تحلیل شد. نتایج نشان داد اثر فصل فقط بر قیمت‌های گرده‌بینة گروه یک و الوار گروه یک معنادار است (سطح 5%). نتایج همچنین نشان داد فروش الوار گروه یک در تابستان و گرده‌بینة گروه یک در پاییز قیمت چوب را نسبت به سایر فصول به ترتیب 13 و 11 درصد (معادل 120409 و 150798 ریال/ مترمکعب به قیمت‌های ثابت سال 1386) افزایش می‌دهد. به نظر می‏رسد رونق خریدوفروش چوب و افزایش ساخت‌وساز در فصول تابستان و پاییز در این افزایش قیمت مؤثر است. کاربردهای تحلیلی نوسان‏های فصلی قیمت چوب برای طرح‏های جنگل‌داری و صنایع چوب می‌تواند در پژوهش‏های آتی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Fluctuations Assessment of Log and Lumber Prices Using MultipleRegression Analysis: Case Study of Azarood Forest, Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moftakhar Juybary 1
  • Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin 2
1 Master Student at Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, I.R. Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Knowledge of seasonal fluctuations is of great importance for sale management. The aim of this research is to assess the impact of sale season on the log and lumber prices. Hence, after evaluation of sale documents in Azarood forestry plan, the data of 410 timber sale lots at roadside of four seasons from 1992 to 2008 were extracted and incorporated into a dataset. Calculating the average selling price for each species group and products per season and year, four time series of seasonal price for two species group and products (log and lumber) were obtained. Then, all prices were deflated to the base year of 2007.The Augmented Dicky-Fuller test were then employed to evaluate stationarity of time series. Impact of season sale variables (independent dummy variable) on timber price was analyzed using multiple regression analysis, MRA, and stepwise method of SPSS 14.0 software. The impact of sale season on log and lumber prices was appeared to be significant for first species group while insignificant impact was found for second species group (at 5% level). The results revealed that selling lumbers and logs of first species group in summer and autumn caused a price raise of 13 and 11 percent (i.e., 120409 and 150798 Rial/m3 at constant prices of 2007) compared to other seasons, respectively. Wood trade and building boom in summer and autumn seems to contribute to timber prices raise in these seasons. Implications of such analysis seem to be of interest both for forest managers and wood industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • log price
  • lumber price
  • Multiple Linear Regression
  • seasonal fluctuations
  • sale season
 
[1]. Zwirglmaier, K. (2009). Seasonal influence in determinants of timber supply and demand. In: Managerial Economics and Accounting Conferencee. Oct. 21-23, Darmstadt, Germany, pp. 41-47.
[2]. Saeed, A. (1995). Fundamentals of Practical Economics in Forest Management. University of Tehran Press, Tehran.
[3]. Niquidet, K. and Kooten, G. C. (2006). Transaction evidence appraisal in British Columbia’s stumpage markets. Journal of Forest Science, 52(4): 451-459.
[4]. Carter, D. R. and Newman, D. H. (1998). The impact of reserve prices in sealed bid federal timber sale auctions. Journal of Forest Science, 44(4): 485-495.
[5]. Dahal, P. and Mehmood, S. R. (2005). Determinants of timber bid prices in Arkansas. Forest Products Journal, 55(12): 89-94.
[6]. Mackay, D. G. and Baughman, M. J. (1996). Multiple regression-based transactions evidence timber appraisal for Minnesota’s state forests. Northern Applied Forestry Journal, 13(3): 129-134.
[7]. Matsushita, K. (1992). The seasonal fluctuation of the forest products price: calculation of seasonal index of timber price.Memoirs of the Faculty of Agriculture, Kagoshima University press, Kagoshima.
[8]. Leefers, L. A. and Potter-Witter, K. (2006). Timber sale characteristics and competition for public lands stumpage: a case study from the Lake states. Journal of Forest Science,52(4): 460-467.
[10]. Bidram, R. (2002). Eviews with Econometrics.ManshourBahrevari Press, Tehran.
[11]. Neter, J., Kurter, M. H., Nachtsheim C. J., and Wasserman, W. (1996). Applied Linear Statistical Models, McGraw Hill, Chicago