اصلاح چسب اوره فرم ‏آلدهید با فورفورال برای کاهش انتشار فرم‏ آلدهید از تخته ‏خرده‏ چوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدة ‏منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

5 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر جایگزینی بخشی از فرم‏آلدهید با فورفورال در چسب اوره فرم‌آلدهید بر انتشار فرم‌آلدهید و خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده‌ چوب بررسی شد. خواص مکانیکی شامل مدول‌ گسیختگی (MOR)، مدول الاستیسیته (MOE)، و چسبندگی داخلی (IB)، و خواص فیزیکی شامل جذب آب (WA)، واکشیدگی ضخامت (TS)، و انتشار فرم ‏آلدهید و همچنین گروه‏ها و پیوندهای موجود در چسب‏های سنتزشده توسط طیف مادون قرمز (FTIR) تعیین و اندازه‏ گیری شدند. نتایج نشان دادند جایگزینی بخشی از فرم ‏آلدهید با فورفورال در چسب اوره فرم ‏آلدهید، انتشار فرم ‏آلدهید، مدول‌ گسیختگی، و مدول الاستیسیته تخته ‏ها را کاهش می‏دهد. تخته‏ های ساخته‌شده با چسب اصلاح‌شده در سطح 50 درصد فورفورال بالاترین چسبندگی داخلی را داشتند. جذب آب تخته ‏ها بعد از 2 و 24 ساعت غوطه‏وری بر خلاف واکشیدگی ضخامت با اصلاح چسب‏ها کاهش یافت. کمترین میزان واکشیدگی ضخامت در تخته ‏های ساخته‌شده با چسب اوره فرم‏آلدهید صنعتی مشاهده شد. می‏توان بهترین تیمار و شرایط ساخت تخته‏ ها را از نظر MOR و MOE و پایداری ابعاد، استفاده از چسب اوره فرم ‏آلدهید (بدون در نظر گرفتن انتشار فرم‏ آلدهید)، و از نظر IB و جذب آب، استفاده از چسب اصلاح‌شده با 50 درصد فورفورال معرفی کرد. کمترین میزان انتشار فرم ‏آلدهید را تخته ‏های ساخته‌شده با چسب اوره فرم ‏آلدهید آزمایشگاهی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification of Urea- Formaldehyde Resin with Furfural in Particleboard for Reduction of Formaldehyde Emission

نویسندگان [English]

  • Robab Ghafari 1
  • Kazem Doosthoseyni 2
  • Ali Abdolkhani 3
  • Seyed Ahmad Mirshokraie 4
  • Mohamad Mahdi Faezipor 5
1 M.Sc., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
2 Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
3 Associate Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Irann
4 Professor, Departmentof Chemistry, Payame Noor University, Tehran I.R., Iran
5 Professor, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
چکیده [English]

Partial replacement of formaldehyde with furfural in the urea-formaldehyde resin on the formaldehyde
emission, physical and mechanical properties of particleboard was investigated. The modulus of
rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE), internal bond (IB), water absorption (WA), thickness
swelling (TS) and formaldehyde emission (FE) of Poplar particleboards made with the modified
resins were measured and were compared with the conventional UF resin. Also, chemical structures of
the synthesized Resins were characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The
results indicated that modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE) and formaldehyde
emission (FE) from boards was decreased by partial replacement of formaldehyde. Boards prepared
with modified resin with 50% furfural showed the highest internal bond (IB). Two and 24 hours water
uptake test of the boards prepared with modified resin unlike thickness swelling was decreased
compared to the conventional resin. Boards prepared with industrial urea-formaldehyde resin
presented the least thickness swelling. Best treatment and condition of preparing boards in terms of
MOR, MOE and stableness of dimensions, it can be introduced using urea-formaldehyde resin (except
formaldehyde emission), also in terms of IB and water absorption, using resin modified with 50%
furfural. Boards cured with conventional UF resin presented the least formaldehyde emission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • formaldehyde emission
  • Furfural
  • Modulus of elasticity
  • modulus of rupture
  • Urea formaldehyde resin
[1].Roffael, E., Johnsson, B., and Engstrom, B. (2010).On the measurement of formaldehyde release from low-emission wood-based panels using the perforator method.Wood Science and Technology,44(3):369-377.
[2].Pizzi, A. (1994). Advanced Wood Adhesives Technology.New York. Marcel Dekker, 289 pp.
[3].Boran, S., Usta, M., and Gumuskaya, E. (2011). Decreasing formaldehyde emission from medium density fiberboard panelsprodused by adding different amine compounds to urea formaldehyde resin. International Journal of Adhesion and Adhesives, 31(7):674-678.
[4].Akyuz, K.C., Nemil, G., Baharoglu, M., and Zekovic, E. (2010). Effects of acidity of the particles and amount of hardner on the physical and mechanical properties of particleboard composite bonded with urea formaldehyde. International Journal of Adhesion and Adhesives,30(3):166-169.
[5].Park, B.D., Kang, E.Ch., Park, S.B., and Park, J.Y. (2011). Empirical correlation between test methods of measuring formaldehyde emission of plywood, particleboard and medium density fiberboard.European Journal of Wood and Wood Products, 69(2):311-316.
[6].Despres, A., Pizzi, A., Vu, C., and Delmotte, L. (2010).Colourless formaldehyde-free urea resin adhesives for wood panels. European Journal of Wood and Wood Products, 68(1):13-20.
[7].Maloney, T.M. (1993). Modern particleboard and dry-process fiberboard manufacturing. San Francisco, CA, USA,Miller Freeman Publications,94-105.
[8].Conner, H.A. (1996). Urea-formaldehyde adhesive resin. In: Joseph, C., Salamone, J. Clapol, Demby A., Aller M., editors. Encyclopedia of Polymer Material, 2:8495-500.
[9].Dunky, M. (1998). Urea formaldehyde adhesive resins for wood.International Journal of Adhesion andAdhesives, 18(2):95-107.
[10].Salem, M.Z.M., Bohm, M., Berankova, J., and Srba, J. (2011). Effectsome manufacturing variables on formaldehyde release from particleboard: relationship between different test methods. Building and Environment, 46(10):1946-1953.
[11].Que, Z., Furuno, T., Katoh, S., and Nishino, Y. (2007). Effects of urea-formaldehyde resin mole ratio on the properties of particleboard.Journal of Building and Environment, 42(3):1257-1263.
[12].Que, Z., Furuno, T., Katoh, S., and Nishino, Y. (2007). Evaluation of three test methods in determination of formaldehyde emission from particleboard bonded with different mole ratio in the urea-formaldehyde resin. Journal of Building and Environment, 42(3):1242-1249.
[13].Wang, WL., Gardener, DJ., and Baumann, MGD. (2002). Volatile organic compound emissions during hot-pressing of southern pine particleboard: panel size effects and trade-off between press time and temperature. Forest Products Journal, 52(4):24-30.
[14].Jiang, T., Gardner, D.J., and Boumann, M.G.D. (2002). Volatile compound emissions arising from the hot-pressing of mixed hardwood particleboard. Forest Products Journal, 52(11):66-77.
[15].Park, B.D., Lee, S.M., and Roh, J.K. (2009). Effects of formaldehyde/urea mole ratio and melamine content on the hydrolytic stability of cured urea-melamine-formaldehyde resin. European Journal of Wood and Wood Products, 67(1):121-123.
[16].Tomita, B. (1980). How chemical structure of UF resin affects formaldehyde emission (in Japanese). Mokuzai Kogyo, 35(5):193-199.
[17].Ko, K. (1976). How to control pollution of formaldehyde for formaldehyde series thermosetting resin adhesives (in Japanese).SettyakuKyokaishi,12(5):160-166.
[18].Prasittisopin, L., and Li, K. (2010). A new method of making particleboard with a formaldehyde-free soy-based adhesive.Composites: Part A, 41:1447-1453.
[19].Jang, Y.W., Huang, J., and Li, K. (2011). A new formaldehyde-free wood adhesive from renewable materials. International Journal of Adhesion and Adhesives, 31(7):754-759.
[20].Schafer, M., and Roffael, E. (2000). On the formaldehyde release of wood.HolzalsRoh-und Werkstoff, 58(4):259-264.
[21].Garcia, A.M., Ortiz, M., Martinez, R., Ortiz, P., and Reguera, E. (2004). The condensation of furfural with urea.Industrial Crops and Products, 19:99-106.
[22].Schneider, M.H., and Phillips, J.g. (2010). Furfural-urea resins and adhesives and their methods of production. Patent no.: US 7,781,521 B2.
[23].Belgacem, M. N., and Gandini, A. (2003). Pt. 3: Adhesive Classes. Chapter 30: Furan-Based Adhesives. Pizzi A. and Mittal K.L.: Handbook of Adhesive Thechnology. Second Edition.MARCEL DEKKER, Inc, 608-627.
[24].Pizzi, A. (2003). Pt. 3: Adhesive Classes. Chapter 31: Urea-Formaldehyde Adhesives. Pizzi A. and Mittal K.L.: Handbook of Adhesive Thechnology. Second Edition.MARCEL DEKKER, INC. 608-627.
[25].Zorba, T., Papadopoulou, E., Hatjiissaak, A., Paraskevopoulos, K.M., and Chrissafis. K. (2008). Urea-formaldehyde resins characterized by thermal analysis and FTIR method. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92(1): 29-33.
[26].Schneider, M.H., Chui, Y.H., and Ganev, S.B. (1996). Properties of particleboard made with a poly Furfuryl-alcohol/urea-farmaldehyde adhesive. Forest Product Journal, 46(9): 79-83.
[27].Schultz, T.P. (1990). Exterior plywood resin formulated from furfurylalcohol and para formaldehyde. Holzforschung, 44(6): 467-468.
[28].Pizzi, A. (1990). Furfural-enhanced formaldehyde emission from UF particleboard.HolzRohWerkst, 48(10): 376.