بررسی مشخصه‏های کمّی و کیفی درختان کبوده شیرازی (Populus alba L.) و تبریزی (Populus nigra L.) در توده‏‏های دست‏‏کاشت غرب استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، گرایش جنگل‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی ساری، ساری، ‏ایران

2 دانشیار گروه جنگل‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

برای بررسی مشخصه‏‏های کمّی ‏‏و کیفی، تودة خالص کبوده شیرازی در منطقۀ پل کله و تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی در منطقة کرچگان که هر دو توده ۳٠ ساله و دارای فاصلۀ کاشت 5/۱×5/۲ متر بودند انتخاب شدند. در هر‌یک از توده‏‏ها ۳٠ قطعه نمونۀ ۲ آری به‌صورت تصادفی انتخاب شد. در هر قطعه نمونه قطر تمامی ‏‏درختان با استفاده از نوار قطرسنج و ارتفاع تمامی ‏‏‏‏درختان با استفاده از شیب‏‏سنج سونتو اندازه‏‏گیری شد. نتایج اندازه‏‏گیری متغیرهای کمّی نشان داد که میانگین قطر برای تودة خالص کبوده شیرازی ۳۶/٢۶ سانتی‏‏متر، برای تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی ٠٢/٢٢ سانتی‏‏متر، برای درختان کبوده شیرازی در تودة آمیخته ۴۴/٢٢ سانتی‏متر، و برای درختان تبریزی در تودة آمیخته ۹٨/۲٠ سانتی‏متر به‌دست آمد. همچنین، میانگین ارتفاع برای تودة خالص کبوده شیرازی ٠۹/٢۳ متر، برای تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی ٠۵/٢۱ متر، برای درختان کبوده شیرازی در تودة آمیخته ۳۱/٢۱ متر، و برای درختان تبریزی در تودة آمیخته ۴٢/٢٠ متر محاسبه شد. میانگین حجم برای تودة خالص کبوده شیرازی ٠۶/۶۷۹ متر مکعب در هکتار و برای تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی ٠۶/۴۳٠ متر مکعب در هکتار به‏‏دست آمد که از این مقدار ٨١/۳٢۳ متر مکعب در هکتار مربوط به درختان کبوده شیرازی و ٢۴/۱٠۶ متر مکعب در هکتار مربوط به درختان تبریزی بود. با توجه به نتایج، تودة خالص کبوده شیرازی از نظر ویژگی‏های کمّی و کیفی در وضعیت بهتری در مقایسه با تودة آمیختۀ کبوده شیرازی و تبریزی قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Qualitative, Quantitative Characteristics of Traditional Poplar (Populus alba and Populus nigra) Plantations in Western Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • Soheil Soheili Esfahani 1
  • Asghar Fallah 2
1 MSc., Natural Resources- Forestry, Sari Faculty of Natural Resources, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Forestry, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
چکیده [English]

In order to study the qualitative, quantitative characteristics of a pure common Populus alba stand in Polkalleh & a mixed stand of Populus alba & Populus nigra in Karchegan, two 30-year-old stands were selected with a plantation interval ( spacing) of 2.5 × 1.5 m in each of which 30 pcs of 2 are samples were randomly selected. In each sample pc all the trees diameters were measured using a diameter gage tape and relevant heights were measured using a Sonto gradiometer. The measurement results of quantitative variables showed that average diameter for the pure Populus alba stand 26.36 cm, for the mixed stand of Populus alba & Populus nigra 22.02 cm, for the Populus alba trees in the mixed stand 22.44 cm and for the Populus nigra trees in the mixed stand 20.98 cm obtained. Also the average height for the pure Populus alba stand 23.09 m, for the mixed stand of Populus alba & Populus nigra 21.05 m, for the Populus alba trees in the mixed stand 21.31 m and for the Populus nigra in the mixed stand 20.42 m calculated. Average volume for the pure Populus alba stand 679.06 m3/hectare and for the mixed stand of Populus alba & Populus nigra 679.06 m3/hectare obtained of which 323/81 m3/hectare for the Populus alba trees and 106.24 m3/hectare for the Populus nigra trees respectively. According to the results, quantitative and qualitative characteristics of pure Populus alba stand is in a better situation than than the mixed stand of Populus alba & Populus nigra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esfahan
  • Populus alba
  • Populus nigra
  • Populus sp
  • qualitative characteristics
  • quantitative characteristics
[1]. Daneshvar, H. (2006). Experimenting the Study of Poplar Different colonies Adaptation in Esfahan Province, Organization of Esfahan Province Agricultural Researches & Natural Resources, Esfahan.
[2]. Bagheri, R., Ghasemi, R., and Sayed Lazerjani, H. (2003). Poplar Plantation, Poplar Researches, Institute of Forests and Pastures Researches, Tehran.
[3]. Aminpour, T., Hedayati, M., and Aghazamani, J. (2004). Wood Production National Project through Quick Growing Wood Providing Trees with Premature Yield, Extra North Forests Department, Office of Forestry & Parks, Organization of Forests, Pastures & Watershed Management of Iran.
[4]. Modirrahmati, A. (1985). Study of poplar new & future plans in institute of forests & pastures researches. Set of Papers of Seminar on Poplar Importance, (45): 171-183.
[5]. Sajjadi, A., (2000). Poplar a Quaick Growing Sp. Fit for Implementing Agroforestry Projects. Summary of Papers of the 1st Conference on Forest Plantation with Quick Grown Spp. in North of Iran, Mazandaran, pp. 55-56.
[6]. Sheikholeslami, M., and Hosseinzadeh, A. (1985). Study of Poplar Successful Different Spp. Wood Quality in Azerbaijan. Publication of Institute of Forests & Pastures Researches, (42):1- 20.
[7]. Jalivand, H. (2000). Comparison of Annual & Average Growth of Shirazi Poplar & White P. Caspica in Khoshamian Chalous. In: Summary of Papers of National Conference on the Management of North Forests & Sustainable Developmentn, Mazandaran, pp. 33-34.
[8]. Bagheri, R., Modirrahmati, A., Nomeirian, M., and Zobeiri, M. (2001). Qualitative, Quantitative Study of Zanjanroud Region Poplar Plantations. Periodical of Iran's Forest and Poplar Researches, (7): 35-36.
[9]. Yousefi, M., Modirrahmati, A., Hemmati, A., Shahrivar, A., and Ghasemi, R. (2002). Study of (Native, Non Native) poplar different colonies growth & adaptation in saplings & cuttings production trial treasuries. Magazine of Research & Constructiveness, (55): 78-85.
[10]. Jalali, Gh., Hosseini, M., Akbarinia, M., and Ashkiki, R. (2003). A comparative analysis of pure & mixed forest plantation of poplar int of wood qualitative, quantitative production. Magazine of Research & Constructiveness, (58):  82-88.
[11]. Yousefi, B., and Modirrahmati, A. (2004). Study of poplar colonies height growth behavior in Kurdistan. Periodical of Iran's Forest & Poplar Researches 12 (4): 336- 533.
[12]. Ghasemi, R., and Modirrahmati, A. (2003). Experiment of adaptation & study of poplar
(closed crown colonies) different colonies wood production level in Karaj region. Periodical of Iran's Forest & Poplar Researches, (3): 359-390.