تولید و هزینۀ عملیات سرشاخه‏زنی و بینه‏بری با اره‌موتوری (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل‏داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استاد گروه جنگل‏داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار گروه جنگل‏داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

سرشاخه‏زنی و بینه‏بریِ تنه شامل تمام فعالیت‏های انجام‏گرفته برای آماده‏کردن تنۀ قطع‏شده برای چوب‏کشی است. این تحقیق در سری گرازبن جنگل آموزشی ـ پژوهشی خیرود انجام شده است. اهداف این تحقیق، دستیابی به خصوصیات ویژه و اندازه‏گیری زمان سرشاخه‏زنی و بینه‏بری تنۀ درخت، تولید، هزینه، و به‏دست‏آوردن مدل رگرسیونی زمان کار با اره‌موتوری است. مطالعۀ زمانی پیوسته برای اندازه‏گیری زمان انجام گرفت و یک دوره کار به اجزای تشکیل‏دهندۀ آن تقسیم شد. زمان سرشاخه‏زنی بیشترین زمان تشکیل‏دهندۀ یک دوره کار بود و بعد از آن به‏ترتیب زمان بینه‏بری و زمان صرف غذا و استراحت کارگران قرار دارند. تأخیر اجرایی و شخصی بیشترین زمان تأخیرها را شامل می‏شود. نتایج نشان داد که زمان سرشاخه‏زنی و بینه‏بری تنۀ درخت با افزایش قطر افزایش می‏یابد. هزینه‏های کارگری و هزینۀ ثابت ماشین به‏ترتیب 37 و 5/1 درصد هزینه‏های ساعتی را تشکیل می‏دهند. بین زمان خالص زمان سرشاخه‏زنی و بینه‏بری تنۀ درخت و قطر درخت رابطۀ خطی معنی‏داری وجود دارد. با افزایش قطر، تولید و هزینۀ سرشاخه‏زنی و بینه‏بری تنه به‏صورت رابطۀ توانی افزایش می‏یابد. همچنین، هزینۀ واحد تولید با احتساب زمان‏های تأخیر و بدون آن، برای زمان سرشاخه‏زنی و بینه‏بری به‏ترتیب برابر 203710 و 179796 ریال بر متر مکعب به‏دست آمد. هزینۀ واحد تولید چوب سرشاخه‏زنی و بینه‏بری‏شده با افزایش قطر کمتر می‏شود و به‏صورت یک تابع توانی کم‏شونده است. به‏طور میانگین، هر دوره کار سرشاخه‏زنی و بینه‏بری 31/25 دقیقه زمان می‌برد که 34/22 دقیقۀ آن را زمان خالص تشکیل می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability and Costs of Motor-manual Delimbing and Bucking (Case Study: Kheyrud Forest)

نویسندگان [English]

  • Meghdad Jourgholami 1
  • Baris Majnounian 2
  • Nosratollah Zargham 3
1 Assistant Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Tree felling, delimbing and bucking includes all activities undertaken to fell standing trees and prepare them for extraction. The study was conducted in Gorazbon district in the Hyrcanian forests. In this study, the objectives were to discover the special characteristics in the time consumption of manual tree delimbing and bucking, productivity and costs, and develop regression model. The continuous time study was conducted with professional operators for chain-saw delimbing and bucking and the cycles were broken down into time elements. Tree delimbing time of working crew is the most time-consuming element in delimbing and bucking, followed by bucking and rest and meal time. The operational and personal delay is the most time-consuming delay time in tree delimbing and bucking. Result showed that time consumption for delimbing and bucking was increased with increasing diameter. Labor costs accounted for 37% of the hourly cost while only 1.5% was related to machine cost. A significant linear relationship was found between delimbing and bucking cycle time and diameter. Productivity of chainsaw delimbing and bucking was increasing related to tree DBH as power. The costs of chainsaw delimbing and bucking with and without delay time were 203710 and 179796 Rial/m3, respectively. The cost of delimbing and bucking was increased as simple exponential equation when DBH of harvested tree was decreased. However, the unit delimbing and bucking cost for chainsaw operation decreased as tree size increased. Total delimbing and bucking cycle time without delay averaged 25.31 minutes and with delay time were averaged 22.34 minutes.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bucking
  • Cost
  • Gorazbon forest
  • Production
  • Time Study
  • tree delimbing
[1]. Dykstra, D., and Heinrich, R. (1996). FAO. Model code of forest harvesting practice. Rome, FAO. 85 p.
[2]. Sarikhani, N. (2008). Forest utilization. Tehran University, Tehran. 728 p.
[3]. Sessions, J. K., Boston, G., Murphy, M.G., Wing, L., Kellogg, S., Pilkerton, J.C., Zweede, and Heinrich, R. (2007). Harvesting operation in the Tropics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 170 p.
[4]. Conway, S. (1979). Logging practice, principle of timber harvesting system. Miller Freeman, USA, 416 p.
[5]. Lortz, D., Kluender, R., McCoy, W., Stokes, B., and Klepac, J. (1997). Manual felling time and productivity in southern forests. Forest Product Journal, 47(10): 59-63.
[6]. Wang, J., Long, C., McNeel, J., and Baumgras, J. (2004). Productivity and cost of manual felling and cable skidding in central Appalachain hardwood forests. Forest Product Journal, 54(12): 45-51.
[7]. Li, Y., Wang, J., Miller, G., and McNeel, J. (2006). Production economics of harvesting small-diameter hardwood stands in central Appalachia. Forest Product Journal, 56(3): 81-86.
[8]. Nikooy, M. (2007). Optimizing Production Cost and Damage Reduction to Wood, Trees and Forest by Harvest Planning (Case Study: Asalem Forest District area). Ph.D. Thesis. Natural Resources Faculty. University of Tehran. 215 p.
[9]. Behjou, F.K., Majnounian, B., Dvorák, J., Namiranian, M., Saeed, A., and Feghhi, J. (2009). Productivity and cost of manual felling with a chainsaw in Caspian forests. Journal of Forest Sceince, 55(2): 96–100.
[10]. Ershadifar, M., Nikooy, M., and Naghdi, R. (2011). Ability assessment of felling crew in directional felling in west forest of Guilan province. Iranian Journal of Forest, 3(2): 169-176.
[11]. Pearce, K., and Stenzel, G. (1972). Logging and pulp wood production, John Wiley & Sons, 453 p.
[12]. Anonymous. (2010). Gorazbon forest management plan. Department of Forestry and Forest economics. Faculty of Natural Resources. University of Tehran. 460 p.
[13]. Bjorheden, R., and Thompson, M.A. (1995). An International Nomenclature for Forest Work Study. Paper presented at the XX IUFRO World Congress, Tampere, 6-12 August 1995. 16 p.
[14]. Spinelli, R., and Visser, R. (2008). Analyzing and estimating delays in wood chipping operations. Biomass and Bioenergy, 3: 1-5.
[15]. Sobhani, H., and Rafatneia, N. (1997). Guideline for forest harvesting plan. Forest, Range and Watershed Management Organization. Iran. 39 p.