تأثیر شیب بستر جاده‌‌های جنگلی بر مقدار رواناب و رسوب تولیدی (مطالعة موردی: جنگل کوهمیان‌ـ‌آزادشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیار گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع ‏طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد، ایران

5 استاد گروه جنگل‌داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

جاده‌‌های جنگلی دسترسی به منابع جنگلی را آسان می‌کنند و بدون وجود آن‌ها نمی‌‌توان به‌خوبی عملیات بهره‌‌برداری، حمل‌و‌نقل، حفاظت، و اکوتوریسم را مدیریت کرد. جاده‌‌های جنگلی از مهم‌ترین منابع اصلی تولید رسوب در این مناطق به‏شمار می‌‌روند. امروزه، فرسایش خاک و پیامدهای ناشی از آن از مهم‌ترین چالش‌‌های مدیریت این جاده‌هاست و به‌‌طور جدی منابع آب و خاک را تهدید می‌‌کند. بنابراین، ساخت نامناسب جاده باعث آلودگی رودخانه‌‌های جنگلی و تهدید حیات آبزیان می‌‌شود. از مهم‌ترین استانداردهای ساخت جاده شیب طولی جادۀ جنگلی است. تعیین ارتباط شیب جاده و مقدار رسوب تولیدی کمک مؤثری به مدیریت شبکۀ جاده برای احداث جاده‌‌های جدید جنگلی مطابق با شیب مناسب می‌‌کند. این تحقیق به‌‌منظور بررسی تأثیر شیب بستر جاده بر مقدار رواناب و رسوب تولیدی با استفاده از باران‌‌ساز در سطح پلات یک متر مربعی در قالب طرح کامل تصادفی در 3 طبقۀ شیب 3ـ6 درصد، 6ـ9 درصد، و 9ـ12 درصد و 3 تکرار انجام گرفت. سپس در هریک از طبقات شیب مقدار رواناب و رسوب طی انجام شبیه‌‌‌سازی باران با شدت ثابت 81 میلی‏متر بر ساعت به‏مدت 30 دقیقه اندازه‌گیری شد. این سه بخش طوری انتخاب شد که پارامترهای دیگر از قبیل سطح رویۀ جاده، مقدار رفت‌و‌آمد، و بارندگی ثابت باشد و فقط به تأثیر شیب بر مقدار رواناب و رسوب تولیدی پرداخته شود. نتایج نشان داد متوسط رواناب ایجاد‌شده در بخش 1 (شیب 3ـ6 درصد)، بخش 2 (شیب 6ـ9 درصد)، و بخش 3 (شیب 9ـ12 درصد) به‌ترتیب 0/21، 60/35، و 10/51 لیتر به‌ازای هر متر مربع و غلظت رسوب تولیدی 54/3، 11/8، و 11/12 گرم بر لیتر برآورد شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌‌داری در بین مقدار رواناب و رسوب طبقات شیب مختلف جاده وجود دارد و نتایج آزمون توکی نیز نشان داد که با افزایش شیب، مقدار رواناب و رسوب به‌‌طور معنی‌‌داری افزایش می‌‌یابد. نتایج این بررسی تأییدکنندة این است که رعایت شیب مجاز جاده‌‌های جنگلی عامل مهمی‌‌ در کاهش تأثیر منفی این زیرساخت‌‌هاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Forest Road Gradient on Amount of Runoff and Sediment(Case Study: Kohmiyan- Azadshahr Forest)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Moghadamirad 1
 • Ehsan Abdi 2
 • Mohsen Mohseni Saravi 3
 • Hamed Rouhani 4
 • Baris Majnounian 5
1 M.Sc. in Forest Engineering, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Assistant Professor, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Professor, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Assistant Professor, University of Gonbad e Kavoos, Gonbad, I.R. Iran
5 Professor, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Roads provide access to forest resources for properly management of timber production,
transportation, forest protection and ecotourism. Forest road networks are usually the main source of
sediment in forest watersheds. Globally, soil erosion is one of the most important environmental
problems which is threaten soil and water resources. Therefore, poor planning and construction causes
pollution of forest streams and damage to aquatic life. Road Gradient is one of the main factors of road
construction standards. Determining the relation between road gradient and amount of sediment
production can be used efficiency by forest manager to choose proper gradient for new roads. This
study was conducted in Kohmiyan Forest-Gorgan, and three different segments with 3%-6%, 6%-9%
and 9%-12% gradient were selected on road network. investigation Using rainfall simulation the effect
of road gradient on amount runoff production and sediment was assessed. In three segments, other
parameter such as: roadbed, amount traffic and precipitation are similar. The results indicated that the
average amount of runoff produced in segment 1 (gradient 3%- 6%), segment 2 (6%- 9%) and
segment 3 (9%-12%) were 21.00, 35.60 and 51.10 litter respectively for each one square meter and
average amount of sediment were 3.54, 8.11 and 12.11 g/l. The results of analysis of variance showed
significant differences between amount of runoff and sediment due to road gradient. The results of
Tukey test showed significant differences among mean runoff and sediment of three segments and
increasing with increased road gradient. So keeping the road gradient in standard range is an important
factor for controlling runoff and sediment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Forest roads
 • Kohmiyan forest
 • Rainfall simulator
 • Road gradient
 • Runoff
 • Sediment
[1]. Demir, M., and Hasdemir, M. (2005). Functional planning criterion of forest road network system according to recent forestry development. Turkish Journal of engineering and environmental sciences, 1 (2): 8- 22.
[2]. Layton, D. A., LeDoux, C. B., and Hassler, C.C. (1992). Cost Estimators for Construction of Forest Roads in Central Appalachians. (Research Paper NE-665). NE Experiment Station: USFS.
[3]. Elliot, W. J. and Tysdal, L.M. (1999). Understanding and reducing erosion from insloping roads. Journal of Forestry, 97(8): 30-34.
[4]. Cornish, P.M. (2001). The effects of roading, harvesting and forest regeneration on stream water turbidity levels in a moist eucalypt forest. Forest Ecology and Management, 152: 293–312.
[5]. Elliot, W. J. (2004). WEPP Internet interfaces for forest erosion prediction. Journal of the American Water Resources Association, 40(2): 299-309.
[6]. Akay, A.E., Erdas, E.M., Reis, M., and Yuksel, A. (2008). Estimating sediment yield from forest road network by using a sediment predication model and GIS techniques, Building and Environment, 43: 678-695.
[7]. Tague, C., and Band, L. (2001). Simulating the impact of road construction a forest harvesting on hydrological response. Earth Surface Process Landforms, 26:131–151.
[8]. Megahan, W. F. (1972). Logging, erosion, sedimentation: Are they dirty words? Journal of Forestry, 70(5): 403–407.
[9]. Van Lear, D. H., Douglass, J.E., Cox, S. K., and Augspurger, M. K. (1985). Sediment and nutrient export in runoff from burned and harvested pine watersheds in the South Carolina Piedmont. Journal of Environmental Quality, 14(2): 169-174.
[10]. Appelboom, T. W., Chescheir, G. M., Skaggs, R.W., and Hesterberg, D.L. (2002). Management practices for sediment reduction from forest roads in the coastal plains. Transactions of the ASAE (American Society of Association Executives), 45(2): 337–344.
[11] Burroughs, E.R., and King, J.G. (1989). Reduction of soil erosion on forest roads.USDA Forest Service, Intermountain Research Station, Ogden,Utah. General Technical Report INT, 246pp.
[12] Luce, C.H., and Black, T.A. (1999). Sediment production from forest roads in western Oregon. Water Resources Research, 35 (8):2561-2570.
[13]. Robichaud, P.R., and Brown, R.E. (2002). Silt fences: an economic technique for measuring hillslope soil erosion. USDA Forest Service General Technical Report RMRS-GTR-95, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins, CO, 24 pp.
[14]. Hamed, Y., Albergel, J., Pepin, Y., Asseline, J., Nasri, S., Zante, P., Betndtsson, R., El-Niazy, M., and Balah, M. (2002). Comparison between rainfall simulator erosion and observed reservoir sedimentation in an erosion-sensitive semiarid catchment. Catena, 50: 1-16.
[15]. Arnaez, J., Larrea, V., and Ortigosa, L. (2004). Surface runoff and soil erosion on unpaved forest roads from rainfall simulation tests in northeastern Spain. Catena, 57:1–14.
[16]. Sheridan, G., Noske, P., Lane, P., and Sherwin, C. (2008). Using rainfall simulation and site measurements to predict annual inter rill erodibility and phosphorus generation rates from unsealed forest roads: Validation against in-situ erosion measurements. Catena, 73: 49-62.
[17]. Foltz, R.B., Copeland, N.S., and Elliot, W.J. (2009). Reopening abandoned forest roads in Northern Idaho, USA: Quantification of runoff, sediment concentration, infiltration, and interrill erosion parameters. Journal of Environmental Management, 90; 2542-2550.
[18]. Meyer, L.D., and Harmon, W.C. (1984). Susceptibility of agricultural soils to interrill erosion. Soil Science Society of America Journal, 48: 1152–1157.
[19]. Elliot, W.J., Liebenow, A.M., Laflen, J.M., and Kohl, K.D. (1989). A compendium of soil erodibility data from WEPP cropland soil field erodibility experiments 1987 & 88. Report No. 3. USDA-ARS, National Soil Erosion Research Laboratory, W. Lafayette, IN. 316 p.
[20]. Loch, R.J., Silburn, D.M., and Freebairn, D.M. (1989). Evaluation of the CREAMS Model. II. Use of rainulator data to derive soil erodibility parameters and prediction of field soil losses using derived parameters. Australian Journal of Soil Research, 27: 563–576.
[21]. Lal, R, Ahmadi, M., and Bajracharya, R. M. (2000). Erosional impacts on soil properties and corn yield on alfisols incentral ohio. Land Degradation and Development, 11: 575- 585.
[22]. Cantón, Y., Solé-Benet, A., Asensio, C., Chamizo, S., and Puigdefábregas, J. (2009). Aggregate stability in range sandy loam soils Relationships with runoff and erosion. Catena, 77: 192–199.
[23]. Croke, J.C., Hairsine, P., and Fogarty, P. (1999b). Sediment transport, storage and redistribution on logged forest hillslopes. Hydrological Processes, 13: 2705–2720.
[24]. Ziegler, A.D., Sutherland, R.A., and Giambelluca, T.W. (2000). Runoff generation and sediment production on unpaved roads, footpaths and agricultural land surfaces in Northern Thailand. Earth Surface Processes and Landforms, 25: 519– 534.
[25]. Croke, J., Mockler, S., Hairsine, P., and Fogarty, P. (2006). Relative contributions of runoff and sediment from sources within a road prism and implications for total sediment delivery. Earth Surface Processes and Landforms, 31: 457-468.
[26]. Jordan, A., and Martınez-Zavala, L. (2008). Soil loss and runoff rates on unpaved forest roads in southern Spain after simulated rainfall. Forest Ecology and Management, 255: 913–919.
[27]. Jordan-Lopez, A., Martinez-Zavala, L., and Bellinfante, N. (2009). Impact of different parts of unpaved forest roads on runoff and sediment yield in a Meditrranean area. Science of the Total Environment, 4 (7): 937-944.
[28]. Swift, L.W. (1984). Soil losses from roadbeds and cut and fill slopes in the southern Appalachian Mountains. Southern Journal of Applied Forestry, 8 (4): 209–213.
[29]. Kochenderfer, J. N., and Helvey, J.D. (1987). Using gravel to reduce soil losses from minimum–standard forest roads. J. Soil and Water Conservation, 42(1): 46–50.
[30] Luce, C.H., and Cundy, T.W. (1994). Parameter identification for a runoff model for forest roads. Water Resources Research, 30 (4): 1057–1069.
[31] Reidel, M.S., and Vose, J.M. (2002). Forest road erosion, sediment transport, and model validation in the southern Appalachians. In: Second Federal Interagency Hydrologic Modelling Conference, July 28–August 1, Las Vegas, NV, USA.pp.1 -13 .
[32]. Clinton, B. D., and Vose, J.M. (2003). Differences in surface water quality draining four road surface types in the southern Appalachians. Southern Journal of Applied Forestry, 27 (2): 100–106.
[33]. Sun, G., Riedel, M., Jackson, R., Kolka, R., Amatya, D., and Shepard, J. (2004). Influences of management on southern forests: water quantity and quality. In: Rauscher, H.M., Johnsen, K. (Eds.), USDA Forest Service, Southern Research Station, General Technical Report SRS-75, Asheville, NC, USA.
[34]. Kouhmian's Forest Management Plan Booklet. (1995). 250pp.
[35]. Kavian, A., Fathollah Nejad, Y., Habibnejad, M., and Soleimani, K. (2011). Modeling Seasonal Rainfall Erosivity on a Regional scale: A case Study from Northeastern Iran. International Journalof Environmental Research, 5(4): 939-950.
[36]. Bubenzer, G. D. (1979). Rainfall characteristics important for simulation. Proceedings of the Rainfall Simulator Workshop, Tucson Arizona, March 7-9, U.S. Department of Agriculture Science and Education Administration Agricultural Reviews and Manuals, pp. 22-34.
[37]. Marques, M.J., Bienes, R., Jiménez, L., and Pérez-Rodríguez, R. (2007). Effect of vegetal cover on runoff and soil erosion under light intensity events. Rainfall simulation over USLE plots. Science of the Total Environment, 378: 161-165.
[38]. Anderson, D., and MacDonald, L. (1998). Modeling road surface sediment production using a vector geographic information system. Earth Surface Processes and Landforms, 23: 95-107.
[39]. Sidle, R.C., Sasaki, S., Otsuki, M., Noguchi, S., and Nic, A.R. (2004). Sediment pathways in a tropical Forest: Effects of logging roads and skid trails, Hydrological Processes, 18: 703- 720.
[40]. Reid, L. M., and Dunne, T. (1984). Sediment production from forest road surfaces. Water Resources Research, 20 (11):1753-1761.
[41]. Bilby, R. E., Sullivan, K., and Duncan, S. H. (1989). The generation and fate of roadsurface sediment in forested watersheds in southwestern Washington. Forest Science, 35(2):453-468.
[42]. Akay, A.E., Boston, K., and Sessions, J. (2005). Forest operations: roading and transport operations chapter. In: Burley J, Youngquist Ja, editors. Encyclopedia of forest sciences, Oxford, Uk: Elsevier Limited.
[43]. Iranian Plan and Budget Organization (IPBO). (2000). Guidelines for design, execute and using forest roads No: 131. (2rd ed.). Office of the Deputy for technical affairs. Bureau of Technical Affairs and Standards. 174pp.
[44]. Beschta, R. L. (1978). Long-term patterns of sediment production following road construction and logging in the Oregon Coast Range. Water Resources Research, 14(6):1011-1016.
[45]. Grace, J.M. (2002a). Effectiveness of vegetation in erosion control from forest road sideslopes. Transactions of the ASAE (American Society of Association Executives), 45(3): 681-685.
[46]. Commandeur, P.R. (1992). Soil erosion studies using rainfall simulation on forest harvested areas in British Columbia. In: Proceeding of the international symposium on Erosion, Debris Flows and Environment in Mountain Regions. IAHS publication No. 209, July 21-23 Chengdu, China, pp. 21-28.
[47]. Adekalu, K.O., Okunade, D.A., and Osunbitan, J.A. (2006). Compaction and mulching effects on soil loss and runoff from two southwestern Nigeria agricultural soils. Geoderma, 137: 226-230.
[48]. Ursic, S. J., and Douglass, J.E. (1978). The effects of forestry on water resources. Proceedings of the W. Kelly Mosley environmental forum, May 10-11, Auburn University Press, pp. 33-49.