ارزیابی رویش شعاعی گونه مازو Quercus infectoria در جنگل‌های بلوط کرمانشاه با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه علوم صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بسیاری از ویژگی‌های درختان از جمله پهنای حلقه‌های سالانه تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار می‌گیرند. این تحقیق، اثر دما و بارندگی را بر روی حلقه‌های رویش گونه Quercus infectoria بررسی می‌کند. به‌منظور انجام این تحقیق 22 درخت قطور و سالم گونه مازو از جنگل‌های بلوط واقع در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه با مختصات جغرافیایی 34 درجه و 47 دقیقه و 30 ثانیه شمالی و 46 درجه و 20 دقیقه و 6 ثانیه شرقی، انتخاب گردیدند. نمونه‌ها به‌وسیله مته رویش‌سنج تهیه شدند. پس از آماده‌سازی سطح نمونه‌ها، پهنای حلقه‌های رویش توسط بینو‌کولار و میز اندازه‌گیری LINTAB5 و نرم‌افزار TSAP اندازه‌گیری شد. تطابق زمانی بین نمونه‌ها نیز با نرم‌افزار TSAP به انجام رسید. نمونه‌های 6 درخت به‌علت عدم تطابق زمانی مناسب حذف گردیدند. کرونولوژی منطقه با استفاده از نرم‌افزار ARSTAN تهیه گردید. داده‌های بارندگی و دما از نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی منطقه گردآوری شدند و تأثیر آنها بر روی حلقه‌های سالانه درختان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که به‌علت گرم و خشک بودن منطقه بارندگی تأثیر مثبت و دما اثر منفی بر روی رویش درختان داشته‌است. بیشترین اثر مثبت و معنی‌دار بارندگی در ماه‌های مارس (اسفند) و می (اردیبهشت) و بیشترین اثر منفی و معنی‌دار دما در ماه‌های ژانویه (دی)، فوریه (بهمن) و ژوئن (خرداد) مشاهده گردید. همچنین مشاهده گردید که تأثیر بارندگی بر روی رشد درختان بلوط بیشتر از دما‌ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dendrochronological Investigation of Radial Growth of Quercus infectoria in Kermanshah Oak Forests

نویسندگان [English]

  • z z 1
  • e e 2
  • a a 3
چکیده [English]

Many characteristics of the trees including annual ring width are affected by climate variations. This research investigates the effect of temperature and precipitation on tree rings of Quercus infectoria. Twenty two healthy and thick trees were selected from oak forests located in the region near Javanrood in Kermanshah with geographical coordinations of 34° 47' 30"N and 46° 20' 6E". Samples were taken by increment borers. After preparing the sample surfaces, rings width were measured by binocular and LINTAB measurement table and TSAP software. Cross dating was carried out using TSAP software. Data of six trees were excluded because of low cross-dating indexes. ARSTAN software was used to develop the ring-width chronology. Data of temperature and precipitation were collected from the nearest meteorological station and their effect on tree-rings were investigated. The results showed that temperature had a negative effect whereas precipitation had a positive effect on rings width because of warm and dry condition of the region. Rings width was positively and significantly correlated with precipitation in March and May while temperature affected the rings width negatively and significantly in January, February and June. The effect of precipitation on tree growth was more significant than temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual ring width
  • dendrochronology
  • precipitation
  • Quercus infectoria
  • temperature